กิจกกรรมการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อชุมชนและการท่องเที่ยว