โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ เรื่อง มาตรฐานอาหาร GMP และ HACCP และการประยุกต์ใช้

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ เรื่อง มาตรฐานอาหาร GMP และ HACCP และการประยุกต์ใช้
วันที่/เวลา: 2019-04-22 15:19:00

อ่านเพิ่มเติม : เมื่อวันที่ ๖-๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้อง CL 201 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ เรื่อง มาตรฐานอาหาร GMP และ HACCP และการประยุกต์ใช้ เรื่อง การจัดการสุขลักษณะและการจัดระบบ HACCP ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๔ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และผู้สนใจ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานอาหาร GMP และ HACCP การควบคุมการปฏิบัติงาน การขนส่งและข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริโภค จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและวิธีการแก้ไข โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาจากผู้มีประสบการณ์ด้านระบบมาตรฐาน ได้รับเกียรติจาก คุณณทธร กสิบุตร และ คุณมณีพร สังขะรมย์ จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยหลังการอบรมผู้เข้าอบรมที่ผ่านการสอบจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านหลักสูตรมาตรฐานอาหาร GMP และ HACCP จากหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ให้การรับรองโดยตรงด้วย

GMP (Good manufacturing practice) คือหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร และ HACCP (Hazard analysis and critical control point) คือระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต เป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นที่ผู้ประกอบการอาหารจำเป็นต้องมี)