โครงการกีฬาประเพณีเทคโนโลยีชีวภาพนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 (29th Biot Games)

โครงการกีฬาประเพณีเทคโนโลยีชีวภาพนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 (29th Biot Games)
วันที่/เวลา: 2019-03-18 14:53:35

อ่านเพิ่มเติม : จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กีฬาเทคโนโลยีชีวภาพนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ ไบออทเกมส์ (Biot Games) เป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี ส่งเสริมสุขภาพ และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพระหว่างนิสิตนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพของแต่ละสถาบัน

กีฬา BIOTECH GAMES เป็นกีฬาประเพณีของสมาคมนิสิตนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยที่จัดขึ้นทุกปี โดยสถาบันที่มีหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพร่วมเข้าแข่งขันกีฬาและหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ และในปีนี้ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ นอกจากนี้โครงการดังกล่าว ยังมีการจัดการจัดแข่งขันวิชาการเพื่อส่งเสริมความรู้ทักษะทางปัญญาให้กับนิสิตนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความรู้ และทักษะทางปัญญา นอกจากนี้ยังมีการจัดการประกวด Mr.& Miss Biot การประกวด Mutation โดยหัวข้อการประกวดเน้นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามตัวบ่งชี้ ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา