ประมวลภาพกิจกรรมในโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒๘ ของนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ประมวลภาพกิจกรรมในโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒๘ ของนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
วันที่/เวลา: 2019-02-13 15:28:53

อ่านเพิ่มเติม : โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี

ตัวแทนนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจัดโดยฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูราพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน สามารถนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ฝึกทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วย โดยมีฐานกิจกรรมนิทรรศการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจากภาควิชาต่างๆ มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมกว่า ๑๖๐ คน ครู ๑๕ คน จาก ๘ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา โรงเรียนบ่อวิทยาคาร โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร และโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม “อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์”