ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล1 (สถาวร) จังหวัดชลบุรี

ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล1 (สถาวร) จังหวัดชลบุรี
วันที่/เวลา: 2018-09-23 23:09:20

อ่านเพิ่มเติม : เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ “ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร)” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร) จังหวัดชลบุรี ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะในภาคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทดลองจริงที่สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง