โครงการกีฬาประเพณีเทคโนโลยีชีวภาพนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 (28th Biot Games)

โครงการกีฬาประเพณีเทคโนโลยีชีวภาพนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 (28th Biot Games)
วันที่/เวลา: 2018-09-23 22:32:23

อ่านเพิ่มเติม : โครงการ “โครงการกีฬาประเพณีเทคโนโลยีชีวภาพนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 (28th Biot Games)” เป็นส่วนหนึ่งในโครงการแผนการจัดกิจกรรมของนิสิต ซึ่งกีฬาเทคโนโลยีชีวภาพนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ ไบออทเกมส์ (Biot Games) เป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี ส่งเสริมสุขภาพ และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพระหว่างนิสิตนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพของแต่ละสถาบัน กีฬา BIOTECH GAMES เป็นกีฬาประเพณีของสมาคมนิสิตนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยที่จัดขึ้นทุกปี โดยสถาบันที่มีหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพร่วมเข้าแข่งขันกีฬาและหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ และในปีนี้ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา) ได้ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ดังนั้นภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เล็งเห็นว่าเป็นการดีที่จะให้มีการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านกีฬาและทักษะทางด้านวิชาการของนิสิต เพื่อตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมยังช่วยฝึกทักษะการทำงานร่วมระหว่างนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา กับนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ฝึกความรัก ความสามัคคีภายในหมู่คณะ และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตนักศึกษาต่างสถาบัน ด้วยเหตุนี้ จึงสนับสนุนให้นิสิตได้เข้าร่วมโครงการกีฬาประเพณีเทคโนโลยีชีวภาพนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28