Top

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการนำเสนอนิทรรศการ “ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์” ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา 30110159 ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งให้นิสิตได้แสดงทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และแนวคิดในการออกแบบนวัตกรรม เพื่อให้นิสิตสมารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการเรียนในห้องเรียนสู่การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน และสามารถถ่ายทอดความรู้หรือนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้อื่นได้ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นิสิตได้ฝึกการทำงานเป็นทีมอีกด้วย

05/12/18
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวาภาพได้พานิสิตชั้นปีที่ 3 ที่ลงเรียนวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อชุมชนและการท่องเที่ยวลงพื้นที่ชุมชนอ่างศิลา และได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีทวีปในการเข้าไปนำเสนอวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวหาดบางแสน-อ่างศิลา ต่อคณะกรรมการชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อจัดทำบันทึกความร่วมมือต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากท่านนายกเทศมนตรีติดภารกิจจึงมอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลสุวินพาคณาจารย์และนิสิตเรียนรู้วิถีประมงพื้นบ้านของชุมชนอ่างศิลา ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีทวีป ผู้บริหารเทศบาลเมืองอ่างศิลา และคณะกรรมการชุมชนทุกท่านที่ให้การต้อนรับและเข้าฟังการประชุมของสมาชิก และขอบคุณ สท.สุวิน ที่สละเวลาพาคณาจารย์และนิสิตเดินศึกษาวิถีชีวิตชุมชนประมงพื้นบ้าน คุณมนตรีที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำแมงกะพรุน คุณหมอบี จากหอการค้าจังหวัดชลบุรี อาจารย์จากภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร และอาจารย์จากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มาร่วมกันเรียนรู้ในวันนี้

05/12/18
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ “ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร)” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร) จังหวัดชลบุรี ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะในภาคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทดลองจริงที่สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง

23/09/18
โครงการ “โครงการกีฬาประเพณีเทคโนโลยีชีวภาพนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 (28th Biot Games)” เป็นส่วนหนึ่งในโครงการแผนการจัดกิจกรรมของนิสิต ซึ่งกีฬาเทคโนโลยีชีวภาพนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ ไบออทเกมส์ (Biot Games) เป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี ส่งเสริมสุขภาพ และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพระหว่างนิสิตนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพของแต่ละสถาบัน กีฬา BIOTECH GAMES เป็นกีฬาประเพณีของสมาคมนิสิตนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยที่จัดขึ้นทุกปี โดยสถาบันที่มีหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพร่วมเข้าแข่งขันกีฬาและหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ และในปีนี้ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา) ได้ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ดังนั้นภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เล็งเห็นว่าเป็นการดีที่จะให้มีการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านกีฬาและทักษะทางด้านวิชาการของนิสิต เพื่อตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมยังช่วยฝึกทักษะการทำงานร่วมระหว่างนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา กับนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ฝึกความรัก ความสามัคคีภายในหมู่คณะ และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตนักศึกษาต่างสถาบัน ด้วยเหตุนี้ จึงสนับสนุนให้นิสิตได้เข้าร่วมโครงการกีฬาประเพณีเทคโนโลยีชีวภาพนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

23/09/18
โครงการพิธีไหว้ครูและทำบุญภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 12.30 น. โครงการ “พิธีไหว้ครูและทำบุญภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ”  เป็นส่วนหนึ่งในโครงการแผนการจัดกิจกรรมของนิสิต เพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความเคารพที่ลูกศิษย์มีต่อครูบาอาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอน ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย และได้มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในการทำบุญภาควิชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่สังกัดในภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ดังนั้นภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพจึงได้จัดงานพิธีไหว้ครูและทำบุญภาควิชาขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ขึ้น  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและพัฒนาศาสนา เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นครู การมีจิตสำนึกที่ดีต่อพระคุณของครู และการสืบสานประเพณีที่มีสืบต่อกัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นิสิตในภายวิชาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ฝึกการทำงานเป็นทีม และทำให้เกิดความรักความสามัคคีระหว่างนิสิตกับอาจารย์ ระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง อีกด้วย

23/09/18