Top

หลักสูตรการเข้าศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559

ชื่อหลักสูตร

                ภาษาไทย       :    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

                ภาษาอังกฤษ   :    Bachelor of Science Program in Biotechnology

ชื่อปริญญา

                ภาษาไทย       :    วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)

                                       วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

                ภาษาอังกฤษ   :    Bachelor of Science (Biotechnology)

                                       B.Sc. (Biotechnology)

 

Program Learning Outcome (PLO)

 1. มีความรู้ความเข้าใจในเศรษฐกิจชีวภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรมชีวภาพ
 2. ดัดแปลงพันธุกรรมแบคทีเรีย ยีสต์และพืช และตรวจสอบสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมโดยใช้เทคโนโลยีดีเอ็นเอได้
 3. ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมัก และเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ได้
 4. ใช้และดูแลรักษาสารเคมี วัสดุทางชีวภาพและเครื่องมือพื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพได้ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์
 5. คำนวณสมดุลมวล สมดุลพลังงาน การถ่ายเทมวล และการถ่ายเทพลังงานสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมได้
 6. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
 7. วิเคราะห์ และตรวจสอบทางเคมีชีวภาพโดยใช้เทคนิคทางแอนติบอดีและเอนไซม์ได้
 8. มีคุณสมบัติในการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค
 9. วางแผน ทดลอง วิเคราะห์ และนำเสนองานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพได้
 10. แก้ปัญหาชุมชนและการท่องเที่ยวโดยใช้ความรู้และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพได้
 11. มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน เคารพทรัพย์สินทางปัญญา และตระหนักในสิทธิมนุษยชน
 12. อธิบายความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้
 13. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 14. มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีจิตสาธารณะ
 15. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และใช้ทักษะดิจิทัลเป็นฐานในการสร้างมูลค่า

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

1. ดร.สลิล ชั้นโรจน์ (ประธานหลักสูตร)

2. ผศ. ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
3. ดร.กรประภา กาญจนะ
4. ดร.นิตยา ไชยเนตร
5. ผศ. ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์
6. ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์

1. ดร.สลิล ชั้นโรจน์

2. ผศ. ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
3. ดร.กรประภา กาญจนะ
4. ดร.นิตยา ไชยเนตร
5. ผศ. ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์
6. ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์

 

แผนการเรียน

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

 

 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

 

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

 

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

30110159

ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
Contemporary Scientific Innovation

2(2-0-4)

-

  

30110159

ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
Contemporary Scientific Innovation

-

2(2-0-4)

73110159

ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น
Life Skill and Adolescent Health

2(2-0-4)

2(2-0-4)

  

40240459

จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
Volunteer Spirit for Social Development

2(2-0-4)

2(2-0-4)

99910159

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

3(3-0-6)

3(3-0-6)

  

88510159

ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
Moving Forward in a Digital Society with ICT

3(2-2-5)

-

30211159

แคลคูลัส 1
Calculus I

3(3-0-6)

3(3-0-6)

  

99910259

ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
Collegiate English 

3(3-0-6)

3(3-0-6)

30310159

เคมี 1 
Chemistry I

3(3-0-6)

3(3-0-6)

  

30211259

แคลคูลัส 2
Calculus II

3(3-0-6)

3(3-0-6)

30610059

ชีววิทยาทั่วไป 1
General Biology I

3(3-0-6)

3(3-0-6)

  

30310259

เคมี 2 
Chemistry II

3(3-0-6)

3(3-0-6)

30610159

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 
General Biology Laboratory I

1(0-3-1)

1(0-3-1)

  

30310359

ปฏิบัติการเคมี 
Chemistry Laboratory

1(0-3-1)

1(0-3-1)

30810059

ฟิสิกส์ 1
Physics I

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 

30810159

ฟิสิกส์ 2 
Physics II

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 

รวม (Total)

20

18

 

30810259

ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1 
Introductory Physics Laboratory I

1(0-3-1)

-

           

รวม (Total)

19

17

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

30810259

ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1 
Introductory Physics Laboratory I

-

1(0-3-1)

 

รวม (Total)

-

1

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

 

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

 

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

 

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

77037859

การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม
ASEAN Living through Culture 

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 

22810159

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language Skills for Communication

3(3-0-6)

3(3-0-6)

77037959

ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์
Arts and Creativity

2(2-0-4)

2(2-0-4)

 

25710259

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
Economics of Everyday Life

2(2-0-4)

2(2-0-4)

30322059

เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 

30520159

จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology

3(3-0-6)

3(3-0-6)

30322159

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
Organic Chemistry Laboratory

1(0-3-1)

1(0-3-1)

 

30520259

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology Laboratory

1(0-3-1)

1(0-3-1)

30325059

เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน
Fundamentals of Analytical Chemistry 

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 

30720159

เทคนิคพื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
Basic Techniques in Biotechnology I

2(1-3-2)

2(1-3-2)

30325159

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน
Fundamentals of Analytical Chemistry Laboratory

1(0-3-1)

1(0-3-1)

 

30720359

ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Unit Operation in Biotechnology

3(3-0-6)

3(3-0-6)

30627059

พันธุศาสตร์
Genetics

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 

30721159

พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
Molecular Genetics 

2(2-0-4)

2(2-0-4)

30627159

ปฏิบัติการพันธุศาสตร์
Genetic Laboratory

1(0-3-1)

1(0-3-1)

 

31620159

ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

3(3-0-6)

3(3-0-6)

31220159

สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์
Elementary Statistics for Science

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 

31622159

ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry Laboratory

1(0-3-1)

1(0-3-1)

 

รวม (Total)

20

20

 

XXXXXXXX

วิชาเลือกเสรี
Free Elective

2(x-x-x)

2(x-x-x)

           

รวม (Total)

22

22

  

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

88510159

ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
Moving Forward in a Digital Society with ICT

-

3(2-2-5)

 

รวม (Total)

-

3

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

 

 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

 

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

 

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

30910359

วิทยาศาสตร์ทางทะเล
Marine Science

2(2-0-4)

2(2-0-4)

 

99920159

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
English Writing for Communication

3(3-0-6)

3(3-0-6)

30730259

เทคนิคพื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
Basic Techniques in Biotechnology II

2(1-3-2)

2(1-3-2)

 

30731359

เทคนิคทางด้านโปรตีนและเอนไซม์ 
Protein and Enzyme Techniques 

2(1-3-2)

2(1-3-2)

30730459

กระบวนการก่อนและหลังการผลิตทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Upstream and Downstream Process in Biotechnology

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 

30735259

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
Bioprocess Engineering

2(2-0-4)

2(2-0-4)

30730559

ปฏิบัติการกระบวนการก่อนและหลังการผลิตทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
Upstream and Downstream Process in Biotechnology  Laboratory

1(0-3-1)

1(0-3-1)

 

30735359

ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
Bioprocess Engineering Laboratory

1(0-3-1)

1(0-3-1)

30731259

เทคนิคทางด้านดีเอ็นเอสายผสม 
Recombinant DNA Techniques

2(1-3-2)

2(1-3-2)

 

30735459

การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 
Industrial Plant Study

2(0-4-2)

2(0-4-2)

30735159

การบริหารคุณภาพและประกันคุณภาพทางอุตสาหกรรม 
Industrial Quality Management and Assurance

2(2-0-4)

2(2-0-4)

 

30738259

ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ  
Entrepreneurship in Biotechnology

2(2-0-4)

2(2-0-4)

31231159

วิธีเชิงสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์
Statistical Method for Sciences

3(2-2-5)

3(2-2-5)

 

30739159

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
Seminar in Biotechnology

1(0-2-1)

1(0-2-1)

3073xx59

วิชาเอกเลือก
Major Elective

5(x-x-x)

5(x-x-x)

 

307xxx59

วิชาเอกเลือก
Major Elective

5(x-x-x)

5(x-x-x)

XXXXXXXX

 

วิชาเลือกเสรี
Free Elective

2(x-x-x)

2(x-x-x)

 

30130159

เตรียมสหกิจศึกษา 
Pre-cooperative Education

(เฉพาะแผนการเรียนสหกิจศึกษา)

1(0-3-1)

1(0-3-1)

 

รวม (Total)

22

22

   

รวม (Total)

18 (19)

18 (19)

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

30749459

ฝึกงาน (200 ชั่วโมง) 
Professional Training

2(0-4-2)

2(0-4-2)

 

รวม (Total)

2

2

   

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

 

 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

 

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

 

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

30749259

โครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
Research Project in Biotechnology I

2(0-6-2)

2(0-6-2)

 

30747159

การจัดการสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Environmental Management in Biotechnology

2(2-0-4)

2(2-0-4)

3073xx59

วิชาเอกเลือก
Major Elective

3(x-x-x)

3(x-x-x)

 

30748159

การประเมินความปลอดภัยและกฎระเบียบทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
Biosafety Assessment and Regulations of Biotechnology

3(3-0-6)

3(3-0-6)

30749559

สหกิจศึกษา
Co-operative Education

(เฉพาะแผนการเรียนสหกิจศึกษา)

6(0-18-9)

6(0-18-9)

 

30749359

โครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
Research Project in Biotechnology II

2(0-6-2)

2(0-6-2)

 

รวม (Total)

5 (11)

5(11)

 

XXXXXXXX

วิชาเลือกเสรี
Free Elective

2(x-x-x)

2(x-x-x)

 

 

 

 

   

รวม (Total)

9

9