ติดต่อเรา

    มหาวิทยาลัยบูรพา
    ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์

  • อาคารสิรินธร ชั้น 3 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
  • Office : 0-3810-3056 (ภายใน 3056)
  • Fax. : 0-3839-3496
  • E-mail : paranees@buu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ