Thai Chinese (Simplified) English
หัวหน้าภาควิชา
ผศ.ดร.ดวงตา จุลศิริกุล

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง 2559)
Doctor of Philosophy Program in Biological Sciences

แบบ 1.1 (สำเร็จปริญาโท ทำดุษฎีนิพนธ์)                                                              ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
              หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับรวมหน่วยกิต)  4  หน่วยกิต
              ดุษฎีนิพนธ์ 48  หน่วยกิต 
แผน 1.2  (สำเร็จปริญญาตรี ทำดุษฎีนิพนธ์)                                                                         ไม่น้อยกว่า 72  หน่วยกิต
              หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับรวมหน่วยกิต) 6 หน่วยกิต
              ดุษฎีนิพนธ์ 72  หน่วยกิต
                                                             รายละเอียดหลักสูตร
 

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

                  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แบบ 1.1)

                  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีผลการเรียนดีมาก (แบบ 1.2)

                  “ดีมาก” หมายถึง เกียรตินิยม หรืออยู่ในร้อยละ 10 แรกของชั้น

มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม

                มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด