Thai Chinese (Simplified) English
หัวหน้าภาควิชา
ดร. สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์

               หลักสูตรของภาควิชาชีววิทยาเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิทยาการที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ทั้งในระดับโมเลกุลระดับสิ่งมีชีวิตและระดับนิเวศวิทยา โดยแบ่งรายวิชาออกเป็น 4 แขนงด้วยกันเพื่อให้นิสิตได้เลือกเรียนตามความถนัด ได้แก่ พฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์ นิเวศวิทยา และ พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ ปัจจุบันภาควิชามี 4 หลักสูตร คือ

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
   นิสิตในหลักสูตรระดับปริญาตรีต้องเรียนอย่างน้อย 135 หน่วยกิต โดยภาควิชา
ชีววิทยาแบ่งออกเป็น 3 สาย คือสายสัตว์ศาสตร์ สายพฤกศาสตร์ และสายวิทยาทั่วไป
ซึ่งนิสิตที่เลือกสายแล้วจะต้องเรียนวิชาเอกบังคับเลือกตามสายจำนวน 15 หน่วยกิต
นอกจากนี้นิสิตสามารถเรียนวิชาเอกเลือกเสรีอีกอย่างน้อย 8 หน่วยกิตซึ่งขึ้นอยู่กับ
ความถนัดและการนำไปใช้ประโยชน์ของแต่ละคน

รายละเอียดเพิ่มเติม
 


  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาศึกษา)
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ชีววิทยาศึกษา)(วท.ม. ชีววิทยาศึกษา) เป็นหลัก
สูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ
โรงเรียน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาชีววิทยา
เป็นอย่างดี ตลอดจนให้เป็นผู้ที่ทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านชีววิทยา เพื่อให้ผู้
เรียนสามารถพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียน
การสอนในภาคฤดูร้อน รวมระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ภาคการศึกษาซึ่งหลัก
สูตรชีววิทยาศึกษานี้ เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับครูและอาจารย์ที่สอนอยู่ในระดับมัธยม
ศึกษาที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านชีววิทยา นอกจากนี้ภาควิชายังได้ร่วมมือกับหน่วย
งานหลายหน่วยงานจัดการอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ให้กับข้าราชการ นักเรียน
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม


 


  หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
   หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณทิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  เป็นหลักสูตรที่เป็นพหุสาขาวิชา
ที่ต้องบูรณาการหลายศาสตร์เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งวิทยาศาสตร์ชีวภาพมีความ
สำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้รุดหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ซึ่งจะเน้นองค์
ความรู้พื้นฐานทางด้านชีววิทยา  และเทคโนโลยีทางชีวภาพ จะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
หลักสูตรพร้อมจะผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่มีคุณภาพ เพื่อผลิตงานวิจัยเพื่อ
สนองตอบความต้องการของสังคม และการพัฒนาของประเทศชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม
 


  หลักสูตรดุษฎีบัณทิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) ได้เน้นให้นิสิตทำวิจัยเป็นหลัก
โดยมีวิชาบังคับ วิชาสัมนาดุษฎีบัณทิต 4 วิชา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญาโท
และสัมนาดุษฎีบัณทิต 6 วิชาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญาตรีเท่านั้น
ซึ่งนิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาที่สนใจได้ทั้งในและนอกหลักสูตร


รายละเอียดเพิ่มเติม
 

Today 9
Yesterday33
This week 42
Last week 196
This month 238
Last month 1770
All days 65158
Your IP172.19.0.1
Today2020-07-06
User Online 0
Guest Online 6