ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

บุคลากรสายสนับสนุน

 คุณเกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ
   ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ
     กศ.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา
      ห้องทำงาน สำนักงานภาควิชาชีววิทยา
       เบอร์ติดต่อภายใน 3090, 3035
           e-mail; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   คุณนวรัตน์ ปราชญ์เปรื่อง
   ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
     ปวส.(ช่างอิเล็กทรอนิกส์) วิทยาลัยท่าหลวงซีเมนต์ไทยนุสรณ์
      บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
      ห้องทำงาน สำนักงานภาควิชาชีววิทยา
       เบอร์ติดต่อภายใน 3090, 3035
         e-mail; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
   คุณรุ่งวิทย์ ชัยจิรวงศ์
   ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
     วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา 
      วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยบูรพา

      ห้องทำงาน สำนักงานภาควิชาชีววิทยา
       เบอร์ติดต่อภายใน 3090, 3035
         e-mail; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   คุณวีระพัฒน์ ธรรมสิริทอง
   ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
     วท.บ.(วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา 
      
ห้องทำงาน สำนักงานภาควิชาชีววิทยา
       เบอร์ติดต่อภายใน 3090, 3035
         e-mail; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ถ.ลงหาดบางแสน
 ต.แสนสุข อ.เมือง 20131