ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

คณาจารย์

   
   
   
   
   
   
   
   
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ถ.ลงหาดบางแสน
 ต.แสนสุข อ.เมือง 20131