ภาควิชาชีววิทยา


     ภาควิชาชีววิทยาได้ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ พ.ศ. 2498 ทำหน้าที่ผลิตศึกษาศาสตรบัณฑิต ต่อมาได้ผลิตระดับบัณทิตศึกษา (ชีววิทยา) สำเร็จเป็นรุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ.2524 และในปี 2533 วิทยาลัยได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา ปัจจุบันภาควิชาได้ดำเนินภาระกิจในการผลิตวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาขีววิทยา วิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขาชีววิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณทิต และดุษฎีบัณทิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ นอกจากนี้ยังมีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน ซึ่งเป็นสาขาทางวิทยาศาสตร์ที่นับว่ามีความสำคัญให้กแก่ คณะศึกษาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สหเวศาสตร์ และคณะแพทย์ศาสตร์ รวมถึงผลิตผลงานวิจัยทางชีววิทยาเพื่อบริการสังคม
                                                                                                       

 กิจกรรมของภาควิชาชีววิทยา
 
       
       
       
ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
    คอร์สเรียนออนไลน์ของภาควิชาชีววิทยา