ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลับบูรพา
 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ถ.ลงหาดบางแสน
 ต.แสนสุข อ.เมือง 20131