งานวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชา

 • การศึกษาเครื่องหมายทางพันธุศาสตร์โมเลกุล

 •  การศึกษากลไกการต่อต้านภาวะเครียดจากออกซิเดชันในระดับเซลล์

 •  การค้นหาโมเลกุลต้านการอักเสบและโมเลกุลต้านออกซิเดชันจากสารธรรมชาติและสารสังเคราะห์

 •  การศึกษากระบวนการก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ในสารอาหารและสารจากธรรมชาติ

 •  การศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันในอาหารไทย

 •  การประเมินภาวะโภชนาการในอาหารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 •  การศึกษาทางอณูชีววิทยาของยีนที่ควบคุมการสร้างฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ

 •  การใช้จุลินทรีย์บำบัดสารพิษและสิ่งปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม

 •  การผลิตพลังงานทดแทน เปบไทด์ และแอลกอฮอล์โดยปฏิกิริยาที่เร่งด้วยเอนไซม์จากจุลินทรีย์

 • การศึกษาสารปนเปื้อนในอาหารและพิษวิทยา

 • การศึกษาการเข้าจับของลิแกนด์กับมหโมเลกุลและกลไกการนำเข้าเซลล์

 

INFORMATION