3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
         แผน ก แบบ ก 2                                       ไมนอยกวา       36 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
          แผน ก แบบ ก 2    
             หมวดวิชาบังคับ                                                        12 หนวยกิต
             หมวดวิชาเลือก                                     ไมนอยกวา       12 หนวยกิต
             วิทยานิพนธ                                                             12 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา   
หมวดวิชาบังคับ                                                จํานวน           12 หนวยกิต
316502 ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล                                           3 (3-0-6)
            Molecular and Cell Biology
316503 เมแทบอลิซึมและการควบคุม                                               3 (3-0-6)
            Metabolisms and Regulations
316521 เทคนิคทางชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล                            3 (1-6-2)
            Techniques in Biochemistry and Molecular Biology
316582 การเขียนทางวิทยาศาสตร                                                  1 (1-0-2)
            Scientific Writing
316591 สัมมนา 1                                                                      1 (1-0-2)
           Seminar I
316592 สัมมนา 2                                                                      1 (1-0-2)
            Seminar II  
หมวดวิชาเลือก                                               ไมนอยกวา       12 หนวยกิต
301511 ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการทดลอง                                  3 (2-3-4)
            และการวิเคราะหสถิติ
            Research Methodology, Experimental Design,
            and Statistical Analysis
306511 จีโนมิกส                                                                       3 (3-0-6)
           Genomics
307631 เทคโนโลยีชีวภาพของพืชขั้นสูง                                           3 (2-3-4)
            Advanced Plant Biotechnology
316511 ชีวเคมีของลิพิดและเยื่อหุมชีวภาพ                                         3 (3-0-6)
            Biochemistry of Lipids and Biological Membranes
316512 โครงสราง การทํางาน และการเรงปฏิกิริยาของโปรตีน                  3 (3-0-6)
            Structure, Function, and Catalysis of Protein  
316513 ชีวเคมีเชิงฟสิกส                                                              3 (3-0-6)
            Physical Biochemistry                        
316514 สัญญาณทางชีวภาพ                                                        3 (3-0-6)
            Biosignaling
316522 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลสัตว                                             3 (2-3-4)
            Techniques in Animal Cell Culture
316523 ปญหาพิเศษทางชีวเคมี                                                     3 (0-9-3)
            Special Problems in Biochemistry
316531 ชีวเคมีเชิงโภชนาการและการปองกันโรค                                 3 (3-0-6)
            Nutritional Biochemistry and Chemoprevention
316532 อนุมูลอิสระทางชีววิทยาและการแพทย                                   3 (3-0-6)
            Free Radicals in Biology and Medicine
316541 ชีวเคมีสิ่งแวดลอมและการบําบัดทางชีวภาพ                             3(3-0-6)
            Environmental Biochemistry and Bioremediation
316551 วิศวกรรมโปรตีนขั้นสูง                                                        3 (3-0-6)
            Advanced Protein Engineering
316552 วิศวกรรมเมแทบอลิซึม                                                       3 (3-0-6)
            Metabolic Engineering
316553 หลักในการควบคุมการแสดงออกของยีน                                   3 (3-0-6)
            Principle of Gene Regulation
316561 ชีวเคมีประยุกต                                                                3 (3-0-6)
            Applied Biochemistry  
316562 การประยุกตกรดนิวคลีอิก                                                    3 (3-0-6)
            Nucleic Acid Application  
316563 การประยุกตโปรตีโอมิกส                                                    3 (3-0-6)
           Practical approaches to proteomics
316564 แมสสเปคโทรเมทรีสําหรับศึกษาโมเลกุลทางชีวภาพ                   3 (3-0-6)
           Biological Mass Spectrometry
316571 การวิเคราะหขอมูลชีวภาพ                                                   3 (2-3-4)
            Biodata Analysis
316572 ชีวสารสนเทศและเหมืองขอมูลชีวภาพประยุกต์                           3 (2-3-4)
            Applied Bioinformatics and Biodata Mining
316581 หัวขอปจจุบันทางชีวเคมี                                                     3 (3-0-6)
            Current topics in Biochemistry
318583 หัวขอเลือกสรรดานพิษวิทยาอาหาร                                        3 (3-0-6)
            Selected Topics in Food Toxicology  
318642 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                                                3 (2-3-4)
            Bioprocess Engineering
318644 กระบวนการแยกสารชีวภาพ                                                 3 (2-3-4)
            Bioseparation Process
วิทยานิพนธ
316699 วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก(2))                                     12 (0-12-24)
    Thesis