หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน

3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                          ไม่น้อยกว่า                  130 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                                  30 หน่วยกิต
       (1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร                                                                   12 หน่วยกิต
       (2) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา                                           4 หน่วยกิต
       (3) กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและ                                     7 หน่วยกิต
            สิ่งแวดล้อม
      (4) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                                            4 หน่วยกิต
      (5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                     3 หน่วยกิต
   2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                     ไม่น้อยกว่า                     94 หน่วยกิต
       2.1) วิชาแกน                                                                                              27  หน่วยกิต
       2.2) วิชาเฉพาะด้าน                                                                                     28  หน่วยกิต
       2.3) วิชาเอก                                                           ไม่น้อยกว่า                    39  หน่วยกิต
              2.3.1 วิชาเอกบังคับ                                                                              24  หน่วยกิต
              2.3.2 วิชาเอกเลือก                                           ไม่น้อยกว่า                     15 หน่วยกิต
  3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                    ไม่น้อยกว่า                       6 หน่วยกิต
            3.1.3 รายวิชา
               1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                        30 หน่วยกิต
               (1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร                                                             12 หน่วยกิต
                ประกอบด้วย
                     ภาษาอังกฤษบังคับ                                                                             9 หน่วยกิต
                     99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                3 (3-0-6)
                                       English for Communication
                     99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย                                           3 (3-0-6)
                                       Collegiate English
                     99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                   3 (3-0-6)
                                       English Writing for Communication
                     ภาษาอื่นๆ                                                                                         3 หน่วยกิต
                     22810159 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                   3 (3-0-6)
                                       Thai Language Skills for Communication
                (2) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 หน่วยกิต
                     30910359 วิทยาศาสตร์ทางทะเล                                                         2 (2-0-4)
                                       Marine Science  
                     73110159 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น                                                2 (2-0-4)
                                       Life Skill and Adolescent Health
                (3) กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม            7 หน่วยกิต
                     25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                                            2 (2-0-4)
                                       Economics of Everyday Life
                     40240459 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม                                               2 (2-0-4)
                                       Volunteer Spirit for Social Development
                     77037859 การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม               3 (3-0-6)
                                       ASEAN Living through Culture
                (4) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                                   4 หน่วยกิต
                     30110159 ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์                                       2 (2-0-4)
                                       Contemporary Scientific Innovation
                     77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์                                                2 (2-0-4)
                                       Arts and Creativity
                (5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                            3 หน่วยกิต
                      88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที                                             3 (2-2-5)
                                        Moving Forward in a Digital Society with ICT 2)

               หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต

                     2.1) วิชาแกน                                                                                 27 หน่วยกิต
                      30211159 แคลคูลัส 1                                                                      3 (3-0-6)
                                       Calculus I
                      30211259 แคลคูลัส 2                                                                      3 (3-0-6)
                                       Calculus II
                      30310159 เคมี 1                                                                             3 (3-0-6)
                                        Chemistry I
                      30310259 เคมี 2                                                                             3 (3-0-6)
                                        Chemistry II
                      30310359 ปฏิบัติการเคมี                                                                  1 (0-3-1)
                                         Chemistry Laboratory
                      30610059 ชีววิทยาทั่วไป 1                                                               3 (3-0-6)
                                        General Biology I
                      30610159 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1                                                 1 (0-3-1)
                                        General Biology Laboratory I
                      30810059 ฟิสิกส์ 1                                                                          3 (3-0-6)
                                        Physics I  
                      30810159 ฟิสิกส์ 2                                                                          3 (3-0-6)
                                        Physics II
                      30810259 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1                                                 1 (0-3-1)
                                        Introductory Physics Laboratory I
                      31220159 สถิติเบื้องต้นส าหรับวิทยาศาสตร์                                         3 (3-0-6)
                                        Elementary Statisticsfor Science

                    2.2) วิชาเฉพาะด้าน 28 หน่วยกิต

                      30322059 เคมีอินทรีย์                                                                       3 (3-0-6)
                                        Organic Chemistry
                      30322159 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์                                                         1 (0-3-1)
                                        Organic Chemistry Laboratory
                      30325059 เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน                                                           3 (3-0-6)
                                        Fundamentals of Analytical Chemistry
                      30325159 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน                                             1 (0-3-1)
                                        Fundamentals of Analytical Chemistry Laboratory
                      30333459 เคมีฟิสิกัลส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ                                    3 (3-0-6)
                                        Physical Chemistry for Life Science
                      30333559 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัลพื้นฐาน                                                  1 (0-3-1)
                                        Fundamentals Physical Chemistry Laboratory
                      30520159 จุลชีววิทยาทั่วไป                                                                 3 (3-0-6)
                                        General Microbiology
                      30520259 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป                                                   1 (0-3-1)
                                        General Microbiology Laboratory
                      30532159 ภูมิคุ้มกันวิทยา                                                                    3 (2-3-4)
                                        Immunology
                      30627059 พันธุศาสตร์                                                                        3 (3-0-6)
                                        Genetics
                      30627159 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์                                                          1 (0-3-1)
                                        Genetics Laboratory
                      31139159 การบริหารคุณภาพ                                                              2 (2-0-4)
                                        Quality Management
                      31231159 วิธีเชิงสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์                                               3 (2-2-5)
                                        Statistical Method for Sciences

                   2.3) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

                      2.3.1 วิชาเอกบังคับ 24 หน่วยกิต
                       31620159 ชีวเคมีทั่วไป                                                                      3 (3-0-6)
                                         General Biochemistry
                       31622159 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป                                                        1 (0-3-1)
                                         General Biochemistry Laboratory
                       31631159 ชีวเคมี 1                                                                            3 (3-0-6)
                                         Biochemistry I
                       31631259 ชีวเคมี 2                                                                            3 (3-0-6)
                                         Biochemistry II
                       31632259 เทคนิคทางชีวเคมี 1                                                             3 (1-6-2)
                                         Biochemical Techniques I
                       31632359 เทคนิคทางชีวเคมี 2                                                             3 (1-6-2)
                                         Biochemical Techniques II
                       31632459 ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม                                                      1 (0-3-1)
                                         Genetic Engineering Laboratory
                       31636159 หลักพันธุวิศวกรรม                                                               3 (3-0-6)
                                         Principles of Genetic Engineering
                       31649259 สัมมนาทางชีวเคมี                                                                1 (0-2-1)
                                         Biochemical Seminar
                       31649359 โครงงานวิจัย                                                                       3 (0-9-3)
                                          Research Project

                      2.3.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
                      ก. ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
                      31631359 ชีวเคมีของพืช                                                                      3 (3-0-6)
                                         Plant Biochemistry
                      31631459 ชีวเคมีและสรีรวิทยาของสัตว์                                                  3 (3-0-6)
                                         Animal Biochemistry and Physiology
                      31631559 วิทยาเอนไซม์                                                                       3 (3-0-6)
                                        Enzymology
                      31631659 เครื่องมือสำหรับงานวิจัยทางชีวเคมี                                          2 (2-0-4)
                                        Instruments for Biochemical Research
                      31633159 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์                                                 3 (2-3-4)
                                        Techniques in Animal Cell Culture  
                      31634159 ชีวเคมีเชิงโภชนาการ                                                             3 (3-0-6)
                                        Nutritional Biochemistry
                      31634259 ชีวเคมีของอนุมูลอิสระ                                                            2 (2-0-4)
                                        Biochemistry of Free Radicals
                      31634359 ชีวเคมีทางการแพทย์                                                              3 (3-0-6)
                                        Medical Biochemistry
                      31635159 ชีวเคมีสิ่งแวดล้อม                                                                  2 (2-0-4)
                                        Environmental Biochemistry
                      31635259 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแหล่งธรรมชาติ                               2 (2-0-4)
                                        Bioactive Compounds from Natural Resources
                      31637159 คอมพิวเตอร์ทางชีวเคมี                                                           2 (1-2-3)
                                        Computer in Biochemistry
                      31638159 ระเบียบวิจัยทางชีวเคมี                                                            1 (1-0-2)
                                        Research Method in Biochemistry
                      31641759 โปรตีนและโปรติโอมิกส์                                                          2 (2-0-4)
                                        Proteins and Proteomics
                      31642559 ปฏิบัติการเอนไซม์                                                                  3 (0-9-3)
                                        Enzymes Laboratory
                      31642659 การปฏิบัติในห้องทดลองและการเขียนรายงาน                             1 (0-2-1)
                                        Laboratory Practice and Report Writing
                      31643259 เทคนิคพื้นฐานส าหรับการวิจัยทางด้านมะเร็ง                              3 (2-3-4)
                                        Basic Techniques for Cancer Research
                      31644559 ชีวเคมีของอาหาร                                                                    3 (3-0-6)
                                        Food Biochemistry
                      31644659 พิษวิทยาเชิงชีวเคมี                                                                  3 (3-0-6)
                                        Biochemical Toxicology
                      31645359 พอลิเมอร์ทางชีวภาพ                                                                2(2-0-4)
                                        Biopolymer
                      31646259 พันธุศาสตร์เชิงชีวเคมี                                                               3 (3-0-6)
                                        Biochemical Genetics
                      31646359 หลักวิศวกรรมโปรตีน                                                                3 (3-0-6)
                                        Principles of Protein Engineering
                      31646459 อณูชีววิทยาและชีวเคมีทางนิติวิทยาศาสตร์                                    2 (2-0-4)
                                        Molecular Biology and Biochemistry for Forensic Science
                      31647259 วิศวกรรมชีวเคมี                                                                       3 (3-0-6)
                                        Biochemical Engineering  
                      31647359 ชีวสารสนเทศ                                                                           3 (2-2-5)
                                        Bioinformatics
                      31647459 การทำเหมืองข้อมูลทางชีวเคมี                                                     3 (2-2-5)
                                        Data Mining in Biochemistry
                      31647559 ชีววัสดุ                                                                                     2 (2-0-4)
                                        Biomaterials
                      31647659 ดีเอ็นเอนาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น                                                   2 (2-0-4)
                                        Introduction to DNA Nanotechnology
                      31648259 หัวข้อเลือกสรรทางชีวเคมี                                                           2 (2-0-4)
                                        Selected Topics in Biochemistry
                      31648359 การประยุกต์ความรู้ทางชีวเคมี                                                     2 (2-0-4)
                                        Application in Biochemistry
                      31648459 ภาพประกอบทางชีวเคมี                                                             1 (0-2-1)
                                        Illustration in Biochemistry
                      31649159 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์                                                              1 (0-2-1)
                                        Scientific Seminar
                      31649459 ฝึกงาน                                                                                     2 (0-4-2)
                                        Professional Training
                      30130159 เตรียมสหกิจศึกษา                                                                     1 (0-3-1)
                                        Pre-cooperative Education
                      31649559 สหกิจศึกษา                                                                              6 (0-18-9)
                                        Co-operative Education

                     ข. ให้เลือกเรียนเพิ่มจากข้อ ก. เพื่อให้ได้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
                      30347659 เคมียา                                                                                       2 (2-0-4)
                                        Medicinal Chemistry
                      30347159 เคมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม                                     2 (2-0-4)
                                        Chemistryof Health and Beauty Products
                      30720659 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น                                                            2 (2-0-4)
                                        Introduction to Biotechnology
                      31121159 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น                                      2 (2-0-4)
                                        Introduction to Food Science and Technology
                      79323459 พืชสมุนไพร                                                                              2 (2-0-4)
                                         Medicinal Plants  
     
รายวิชาที่บริการสำหรับนิสิตคณะอื่น

                      31620259 ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                                2 (2-0-4)
                                        Biochemistry for Health Science
                      31620359 ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น                                                             4(3-3-6)
                                         Basic Medical Biochemistry

INFORMATION