1) ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

2) ทุนวิจัยจากแหล่งต่างๆ เช่น กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

    พิษวิทยา และการบริหารจัดการสารเคมี (ETM) งบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยบูรพา
    งบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์

3) ทุนผู้ช่วยวิจัยจากคณาจารย์และศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC)