โดดเด่นทางการศึกษา
 
| รางวัล กิจกรรมของนิสิต

12
Jan2018

ขอแสดงความยินดีกับ ดร. สมชาติ แม่นปืน

ขอแสดงความยินดีกับอ.ดร.สมชาติ แม่นปืน ที่ได้รับรางวัลการเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ ในการประชุ...

19
Dec2017

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตของภาควิชาที่ได้รับทุนส่งเส...

ภาควิชาชีวเคมี ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับนิสิตระดับปริญญาตรีของภาควิชาทั้ง 2 คน ซึ่งได้แก่ ในโอกาสที...

 
 

มุ่งพัฒนางานวิจัย | งานวิจัยและการตีพิมพ์ 

ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข

ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข

ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข ที่ได้รับรางวัลรัตนบูรพา สาขาการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2561 เนื...

Congratulations to Assoc. Prof. Jittima Chareonpan...

Congratulations to Assoc. Prof. Jittima Chareonpanich Jitty C Jittima and her colleague Dr. Sasitho...

Congratulations : ดร. ผาณตา เอี้ยวซีโป นางสาวธิดาร...

Congratulations to Dr. Panata Iawsipo and her colleagues, Ms. Thidarat Sueakham and Ms. Chalita Chan...

Congratulations : ดร. ชัชวิน เพชรเลิศ และคณะ

Congratulations to Dr. Chatchawin Petchlert and his colleagues on having a paper published in "The P...


ก้าวล้ำทันสมัยวิชาการ | การสัมมนา อบรมและงานประชุมวิชาการ 

Conference : 26th FAOBMB Conference with ConBio2017, Kobe, Japan


ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต ป. โท ชีวเคมี และวิศวกรรมชีวภาพ
ในงานประชุมวิชาการ FAOBMB และ CONBIO 2017
ที่เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2017

Conference : Cancer Precision Medicine Academic ConferenceTwo of our graduate students attended the Cancer Precision Medicine meeting (the system biology day). It was such an informative and eye-opening meeting. Thanks to all organizing committees for this opportunity. #CUSB #RUN

Conference : IFFA 2018 ,Innovation of Functional Foods in Asia

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนิสิต ป.โท ชีวเคมี
ในงานประชุมวิชาการ IFFA 2018
ที่มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2018

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Paper-Based Devices for Food Analysis"

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร สมีน้อย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษมาบรรยายในวิชาสัมมนาให้แก่นิสิตภาควิชาชีวเคมีทั้งระดับปริญญาตรี และโท ในหัวข้อ 
"Paper-Based Devices for Food Analysis"
โดยผลงานวิจัยนวัตกรรมอุปกรณ์ตรวจวัดด้านอาหารและการแพทย์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร สมีน้อย ได้ถูกคัดเลือกให้ขึ้นปกปฏิทินของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
ทุกท่านสามารถติดตามอ่านผลงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร สมีน้อย และทีมงาน ได้ตามลิ้งด้านล่างครับ
บรรยายโดย ดร.สมชาติ แม่นปืน

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Research on Biochemistry of Cosmeceutical and Healthcare Products from Industrial Wastes"

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบคุณ ดร.เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษมาบรรยายในวิชาสัมมนาให้แก่นิสิตภาควิชาชีวเคมีทั้งระดับปริญญาตรี และโท ในหัวข้อ
"Research on Biochemistry of Cosmeceutical and Healthcare Products from Industrial Wastes"
บรรยายโดย ดร. สมชาติ แม่นปืน

การบรรรยายพิเศษในหัวข้อ Computational studies on biological systems

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบคุณ ผศ.ดร. ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล จากภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอย่างยิ่ง ที่สละเวลาอันมีค่ามาเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง

Computational studies on biological systems

ให้แก่คณาจารย์ และนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ในวิชาสัมมนาชีวเคมี 2 และนิสิตระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1ในวิชาสัมมนา 2 ขอขอบคุณอีกครั้งครับ


บรรยายโดยดร.สมชาติ แม่นปืน

สัมมนาพิเศษแก่นิสิตระดับปริญญาตรี และปริญญาโทของหลักสูตรชีวเคมี ในหัวข้อ " ข้าวกึ่งสำเร็จรูปลดค่าดัชนีไกลซีมิ"

ภาควิชาชีวเคมี ขอขอบคุณวิทยากรพิเศษ ดร. อโนชา สุขสมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาสัมมนาพิเศษแก่นิสิตระดับปริญญาตรี และปริญญาโทของหลักสูตรชีวเคมี ในหัวข้อ
" ข้าวกึ่งสำเร็จรูปลดค่าดัชนีไกลซีมิค (Reduced-Glycemic Index Instant Rice) "
และผลงานวิจัยนี้ได้ถูกนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อการพาณิชย์ Join us to say THANK YOU to Dr. Anocha Suksomboon KruYee Anocha Suksomboon, our guest speaker from the Department of Food Science, Faculty of Science, Burapha University, for her excellent talk in a special seminar held on February (Tuesday) 6th, 2018, entitled
" Reduced-Glycemic Index Instant Rice "
This research work has been being developed as a commercial prototype.

บรรยายโดย ดร.สมชาติ แม่นปืน


สรรสร้างงานกิจกรรม | กิจกรรม และโครงการเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน