Thai Chinese (Simplified) English
หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์

สายตรงหัวหน้าภาค
ผศ.ดร.สมถวิล   จริตควร

การศึกษาต่อหลังจบการศึกษา

นิสิตสามารถเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาได้ในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
ที่เปิดทำการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ประมง เทคโนโลยีประมง วาริชศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


# ศิษย์เก่าภาควิชาฯ รหัส 51