Thai Chinese (Simplified) English
หัวหน้าภาควิชา

สายตรงหัวหน้าภาค
ผศ.ดร.สมถวิล   จริตควร


 

# ศิษย์เก่าภาควิชาฯ รหัส 51
 

 
                                                                                    

    


                  การศึกษาต่อหลังจบการศึกษา

นิสิตสามารถเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาได้ในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศที่เปิดทำการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ประมง เทคโนโลยีประมง วาริชศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ภาควิชาวาริชศาสตร์  (คณะวิทยาศาสตร์) ได้ให้ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาเอก ในการทำดุษฏีนิพนธ์ คนละ 100,000 บาท เพื่อเป็นแรงจูงใจและสนับสนุนให้นิสิตได้ทำ
ดุษฏีนิพนธ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ