Thai Chinese (Simplified) English
หัวหน้าภาควิชา

สายตรงหัวหน้าภาค
ผศ.ดร.สมถวิล   จริตควร
หลังจากสำเร็จการศึกษา นิสิตสามารถไปประกอบอาชีพในสายงานต่างๆ ดังนี้
  1. นักวิชาการประมง
  2. เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
  3. นักวิจัย (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด,ชายฝั่ง)
  4. อาจารย์
  5. นักสำรวจประเมินสิ่งแวดล้อม,นักสำรวจนิเวศวิทยา
  6. พนักงานของรัฐ/เอกชน และลูกจ้างบริษัทที่เกี่ยวข้อง
  7. ประกอบธุรกิจส่วนตัว