Thai Chinese (Simplified) English
หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์

สายตรงหัวหน้าภาค
ผศ.ดร.สมถวิล   จริตควร
หลังจากสำเร็จการศึกษา นิสิตสามารถไปประกอบอาชีพในสายงานต่างๆ ดังนี้
  1. นักวิชาการประมง
  2. เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
  3. นักวิจัย (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด,ชายฝั่ง)
  4. อาจารย์
  5. นักสำรวจประเมินสิ่งแวดล้อม,นักสำรวจนิเวศวิทยา
  6. พนักงานของรัฐ/เอกชน และลูกจ้างบริษัทที่เกี่ยวข้อง
  7. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
       หรือ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายสายงานดังนี้

1 บริษัท

       1.1 ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

       1.2 บริษัทอาหารสัตว์น้ำ

       1.3 บริษัทเคมีภัณฑ์

       1.4 บริษัทจัดทำ EIA

       1.5 ธุรกิจห้องเย็น

       1.6 แพรับซื้อสัตว์น้ำ

       1.7 บริษัทจัดการน้ำเสีย

       1.8 ธุรกิจปิโตรเลียม

       1.9 ธนาคารพาณิชย์

      1.10 บริษัทประกันชีวิต

      1.11 บริษัทบริการวิเคราะห์ / ทดสอบทางวิทยาศาสตร์

      1.12 พาณิชย์นาวี

      1.13 shipping / exporting

      1.14 Aquarium

      1.15 อื่นๆ

2 รัฐวิสาหกิจ

      2.1 ธกส.

      2.2 องค์การสะพานปลา

      2.3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

      2.3.1 รับปริญญาโท

      2.4 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

      2.4.1 รับปริญญาโท

      2.5 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA / สทอภ.)

      2.6 อื่นๆ

3 รับราชการ

      3.1 สถาบันการศึกษา

       3.1.1 มหาวิทยาลัย

       3.1.2 วิทยาลัย

       3.1.3 รร.ประถม/มัธยม

      3.2 กรม/กอง/กระทรวง

       3.2.1 กรมประมง

       3.2.2 กรมควบคุมมลพิษ

       3.2.3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

       3.2.4 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

       3.2.5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

       3.2.6 กรมทรัพยากรน้ำ

       3.2.7 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

       3.2.8 กรมศุลกากร

       3.2.9 กรมพัฒนาการเกษตร

       3.2.10 กรมทรัพยากรธรณี

       3.2.11 นายทหารเรือ

4 อาชีพอื่นๆ

      4.1 NGO

       4.1.1 Greenpeace

       4.1.2 สสส.

       4.1.3 มูลนิธิศุภนิมิต

      4.2 องค์กรระหว่างประเทศ

       4.2.1 UN / FAO

       4.2.2 SEAFDEC

5 ธุรกิจส่วนตัว

      5.1 ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ

      5.2 ร้านปลาสวยงาม

      5.3 สำนักพิมพ์

      5.4 ออกแบบ/Multimedia

      5.5 ธุรกิจโทรศัพท์มือถือ

      5.6 ขายอาหาร / เคมีภัณฑ์สัตว์น้ำ

      5.7 เพาะฟัก / เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

      5.8 ห้องเย็น (ที่ไม่ใช่ห้องดับจิต )

      5.9 ท่องเที่ยวทางทะเล

      5.10 ธุรกิจดำน้ำ

      5.11 อื่นๆ

6 ศึกษาต่อ

      6.1 เภสัชเวท / ชีวเวชศาสตร์

      6.2 สิ่งแวดล้อม / การจัดการสิ่งแวดล้อม

      6.3 ประมง

       6.3.1 กฏหมาย

       6.3.2 วิทยาศาสตร์การประมง

       6.3.3 ผลิตภัณฑ์ประมง

       6.3.4 ชีววิทยาประมง

       6.3.5 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

      6.4 เทคโนโลยีอาหาร

      6.5 เทคโนโลยีชีวภาพ

      6.6 วิทยาศาสตร์ทางทะเล

      6.7 ชีววิทยา

      6.8 นิเวศวิทยา

      6.9 สัตวแพทย์

      6.10 วาริชศาสตร์