Thai Chinese (Simplified) English
หัวหน้าภาควิชา

สายตรงหัวหน้าภาค
ผศ.ดร.สมถวิล   จริตควร
1. กิจกรรมภาควิชาวาริชศาสตร์ 
 • โครงการเสวนาประสาพี่น้องวาริชศาสตร์ 2 (16 ก.พ.2562)
 • โครงการสานสัมพันธ์นิสิตและอาจารย์ชาววาริชศาสตร์ (2 ก.พ.2562)
 • โครงการ Life Journey:Follow your flight plan (26 ม.ค.2562)
 • งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 35 (16-18 ส.ค. 2561)
 • งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 34 (16-18 ส.ค. 2560)
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  (ปล่อยพันธุ์ปลา 11 สิงหาคม 2560)
 • โครงการติดตามความก้าวหน้าของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวาริชศาสตร์ 23 พ.ค. 2560 (ติดตามความก้าวหน้า)
 • โครงการเสวนาประสาพี่น้อง 28 ม.ค. 2560 (เสวนาประสาพี่น้อง) 
 • วิพากษ์หลักสูตรภาควิชาวาริชศาสตร์ 12 ต.ค. 2558   (วิพากษ์หลักสูตร 2558)
 • อบรมปรับปรุงหลักสูตรวาริชศาสตร์ประจำปี 2559 ภายใต้หลักธรรมะปฏิบัติ 3-5 พ.ค. 2558 จ.ตราด ( อบรมปรับปรุงหลักสูตรฯ )
 • โครงการศิลปวัฒนธรรมสำหรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตภาควิชาวาริชศาสตร์  3 เม.ย. 2556 จ.ชลบุรี ( โครงการศิลปวัฒนธรรมฯ )

2. กิจกรรม คณาจารย์ภาควิชาวาริชศาสตร์

3. กิจกรรมนิสิตภาควิชาวาริชศาสตร์