Thai Chinese (Simplified) English
หัวหน้าภาควิชา

สายตรงหัวหน้าภาค
ผศ.ดร.สมถวิล   จริตควร

  • กีฬาน้องพี่  ซายน์เกมส์
    สโมสร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการกีฬาน้องพี่ ซายน์เกมส์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
    ในระหว่างวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา มีรายละเอียดดังกำหนดการแนบ
    โดยที่จะมีการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬารอบแรก ในช่วงวันที่ 23 – 26 มีนาคม 2559 ช่วงเย็น (18.00 – 22.00 น.)
    สลับสับเปลี่ยนกันไปตามตารางด้านล่าง
วันที่