Thai Chinese (Simplified) English
หัวหน้าภาควิชา

สายตรงหัวหน้าภาค
ผศ.ดร.สมถวิล   จริตควร
ภาควิชาวาริชศาสตร์ --->                                                   
มอบทุนส่งเสริมการศึกษา ให้นิสิตภาควิชา จำนวน 4 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ดังนี้
1.นางสาวน้ำผึ่ง            รื่นวัน
2. นางสาวพรหมภัสสร  กล่วยเนียม
3. นางสาวธิติรัตน์         มีจั่น
4.นางสาวริชกานต์        สารีวงศ์

                                                              ***ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
  ประชาสัมพันธ์ภาควิชา