Thai Chinese (Simplified) English
หัวหน้าภาควิชา

สายตรงหัวหน้าภาค
ผศ.ดร.สมถวิล   จริตควร
News -ภาควิชาวาริชศาสตร์ ---> มอบทุนส่งเสริมการศึกษา ให้นิสิตภาควิชา จำนวน 4 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ดังนี้
                    1.นางสาวน้ำผึ่ง  รื่นวัน 2. นางสาวพรหมภัสสร  กล่วยเนียม
           3. นางสาวธิติรัตน์ มีจั่น 4.นางสาวริชกานต์  สารีวงศ์
ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
# ToNg

 ขอเชิญนิสิตชั้นปี3-4 เข้าร่วม"โครงการประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรีในระดับอุดมศึกษา "
จะทำการทดสอบ 2 ครั้งในวันที่ 20 เมษายน และวันที่ 27 เมษายน นิสิตคนใดสนใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่
 

 ศิษย์เก่า ภาควิชาวาริชศาสตร์ คนใด

ยังไม่ได้ทำแบบสอบถาม (ฐานข้อมูลศิษย์เก่าภาควิชาวาริชศาสตร์)
ขอความร่วมมือทำแบบสอบถามให้ด้วยนะคะ

ทางภาควิชาฯ จะได้เก็บข้อมูล ตำแหน่งงาน และการติดต่อนิสิตไว้
หากต้องการแจ้งข่าวสาร หรือ ปชส. โครงการต่างๆ ค่ะ


# ToNg

 ประชาสัมพันธ์ภาควิชา 


ข้อมูลภาควิชาด้านหลักสูตร