Thai Chinese (Simplified) English
หัวหน้าภาควิชา

สายตรงหัวหน้าภาค
ผศ.ดร.สมถวิล   จริตควร

New**---> งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออกครั้งที่ 34 : วันที่ 16-18 ส.ค. 2560 
(รูปกิจกรรมงานวันวิทย์ภาควิชา)
ภาควิชาวาริชศาสตร์ ---> 
 
                                               
มอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
มอลให้นิสิตภาควิชา จำนวน 4 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ดังนี้

1.นางสาวน้ำผึ่ง            รื่นวัน
2. นางสาวพรหมภัสสร  กล่วยเนียม
3. นางสาวธิติรัตน์         มีจั่น
4.นางสาวริชกานต์        สารีวงศ์

                                                              ***ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
  ประชาสัมพันธ์ภาควิชา