Thai Chinese (Simplified) English
หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์

สายตรงหัวหน้าภาค
ผศ.ดร.สมถวิล   จริตควร
  • งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 36 14-16 ส.ค. 2562 (รายละเอียด) **
  • พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 30-31 พ.ค. 2562 (รายละเอียด) **
  • การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รายละเอียด)**
  • กำหนดการจัดกิจกรรม ByeNoir ประจำปีการศึกษา 2561 (รายละเอียด)**