Thai Chinese (Simplified) English
หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์

สายตรงหัวหน้าภาค
ผศ.ดร.สมถวิล   จริตควร
> คู่มือการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาควิชาวาริชศาสตร์ (ฉบับย่อ)


แบบฟอร์มการยืม-คืน/ขอใช้ ภาควิชาวาริชศาสตร์

1.แบบฟอร์มการยืม-คืนเครื่องมือวิทยาศาสตร์(ครุภัณฑ์เครื่องมือ)
2. แบบฟอร์มการยืม-คืน เครื่องแก้ว/วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (AQ 001)
3.แบบฟอร์มการขอใช้สารเคมีและวัสดุสิ้นเปลือง (AQ 002)
4.แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการ (ห้องปฏิบัติการ)
5.แบบฟอร์มของใช้โรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (โรงเพาะ) 
   - ฟอร์มขอใช้วัสดุสิ้นเปลืองในโรงเพาะฟัก** 1. ขั้นตอนการยืม

             2. การคืนวัสดุอุปกรณ์  

                           3. ขั้นตอนการขอใช้โรงเพาะฟักฯ

                   4. ขั้นตอนการขอใช้น้ำทะเล