Thai Chinese (Simplified) English
หัวหน้าภาควิชา

สายตรงหัวหน้าภาค
ผศ.ดร.สมถวิล   จริตควร
> คู่มือการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาควิชาวาริชศาสตร์ (ฉบับย่อ)


แบบฟอร์มการยืม-คืน/ขอใช้ ภาควิชาวาริชศาสตร์

1.แบบฟอร์มการยืม-คืนเครื่องมือวิทยาศาสตร์(ครุภัณฑ์เครื่องมือ)
2. แบบฟอร์มการยืม-คืน เครื่องแก้ว/วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (AQ 001)
3.แบบฟอร์มการขอใช้สารเคมีและวัสดุสิ้นเปลือง (AQ 002)

4.แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการ 

5.แบบฟอร์มของใช้โรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 
      - ฟอร์มขอใช้วัสดุสิ้นเปลืองในโรงเพาะฟัก
 
  ****  1. ขั้นตอนการยืม

                2. การคืนวัสดุอุปกรณ์  

                              3. ขั้นตอนการขอใช้โรงเพาะฟักฯ

                       4. ขั้นตอนการขอใช้น้ำทะเล