Thai Chinese (Simplified) English
หัวหน้าภาควิชา

สายตรงหัวหน้าภาค
ผศ.ดร.สมถวิล   จริตควร
> คู่มือการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาควิชาวาริชศาสตร์ (ฉบับย่อ)


> แบบฟอร์มในการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ภาควิชา


2.แบบฟอร์มการยืม-คืน เครื่องแก้ว/วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (AQ 001)
3.แบบฟอร์มการขอใช้สารเคมีและวัสดุสิ้นเปลือง (AQ 002)
4.แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการและโรงเพาะฟัก
 
  -ฟอร์มขอใช้วัสดุสิ้นเปลืองในโรงเพาะฟัก
 
  -ฟอร์มขอใช้น้ำทะเล

       


  **ขั้นตอนการยืม

      - การคืนวัสดุอุปกรณ์  

      -ขั้นตอนการขอใช้โรงเพาะฟักฯ

      -ขั้นตอนการขอใช้น้ำทะเล
                                 
สำหรับคณาจารย์


1.แบบฟอร์มใบเสนอซื้อ
2.แบบฟอร์มใบขอแจ้งซ่อม
3.แบบฟอร์มลาป่วย
4.ใบลาพักผ่อน
5.ใบสำคัญรับเงิน
6.ขออนุญาตไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
7.ขออนุมัติไปปฏิบัติงาน-โดยเบิกค่าใช้จ่าย           
8.แบบฟอร์มการสอนชดเชย