Thai Chinese (Simplified) English
หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์

สายตรงหัวหน้าภาค
ผศ.ดร.สมถวิล   จริตควร
 **ขอต้อนรับศิษย์เก่าภาควิชาวาริชศาสตร์ทุกคน

   ภาควิชาวาริชศาสตร์ได้ดำเนินการรวบรวบและ กำลัง Update ฐานข้อมูลศิษย์เก่าภาควิชาวาริชศาสตร์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ภาควิชาต้องการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร หรือ การจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ให้ศิษย์เก่าภาควิชาได้รับทราบ ดังนั้นแบบฟอร์มนี้จึงเป็นช่องทางหนึ่่งที่จะเก็บรวมข้อมูล และไว้ส่งต่อข้อมูล ข่าวสาร ไปยังศิษย์เก่าของภาควิชาต่อไป  
                             > ลงทะเบียนศิษย์เก่า <