Thai Chinese (Simplified) English
หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์

สายตรงหัวหน้าภาค
ผศ.ดร.สมถวิล   จริตควร

คุณสมบัตินิสิตผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาภาควิชาวาริชศาสตร์

1.เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 ของภาควิชาวาริชศาสตร์ภาควิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2.มีเกรดเฉลี่ย(GPA)ไม่ต่ำกว่า 2.25
3.ขาดแคลนทุนทรัพย์
4.เป็นผู้ประพฤติดี มุ่งมั่นในการเรียน มีจิตสาธารณะ
5.เป็นนิสิตที่ช่วยงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของภาควิชาวาริชศาสตร์หรือ คณะวิทยาศาสตร์

                                             ** ประสงค์บริจาคทุน **