Thai Chinese (Simplified) English
หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์

สายตรงหัวหน้าภาค
ผศ.ดร.สมถวิล   จริตควร

 ***ข้อมูลสำหรับศิษย์เก่า***

 

       ภาควิชาวาริชศาสตร์จะจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า รวบรวมข้อมูลศิษย์เก่าและสร้างเครือข่าย

ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตปัจจุบันกับศิษย์เก่าภาควิชาวาริชศาสตร์ อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารกิจกรรมของศิษย์เก่าที่เป็นประโยชน์และจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนา

ความรู้และประสบการณ์ ให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

      - แนะนำศิษย์เก่า  
       ลงทะเบียนศิษย์เก่า  
      - บริจาคทุนการศึกษา