ลำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น โรงเรียน สถานะ
หนูน้อยนักประดิษฐ์ (17 พ.ย. 61 เวลา 08:30 น. ถึง 17 พ.ย. 61 เวลา 16:30 น.)
1 เด็กชายณัฐวรรธน์ ศรีประชากร วิน ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
2 เด็กชายณัฐชนน วงษ์มณีวรรณ์ โบนัส ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเกาะสีชัง มีสิทธิ์เข้าร่วม
3 เด็กชายพิทักษ์ โภพัก ทัก ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเกาะสีชัง มีสิทธิ์เข้าร่วม
4 เด็กชายธันยธรณ์ อภิศิริรัตน์ น้องเอิร์ธ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก มีสิทธิ์เข้าร่วม
5 เด็กชายนันทพัทธ์ บูรณะวัฒนาศิลป์ แพท ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก มีสิทธิ์เข้าร่วม
6 เด็กหญิงมารีน อูเอโนะ มารีน ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
7 เด็กหญิงรติมา ศรีนวล น้องเซน ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดาราสมุทร มีสิทธิ์เข้าร่วม
8 เด็กชายณฐวัฒน์ ชะลิตะ มังกร ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทวรักษ์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
9 เด็กหญิงธิชาดา พรหมเมศ น้องชะเอม ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา มีสิทธิ์เข้าร่วม
10 เด็กชายภวัต เหลือผล น้องเคนโด้ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา มีสิทธิ์เข้าร่วม
11 เด็กหญิงธัญณัฐ สวรรยารัตน์ ตันหยง ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนานาชาติ มูลตรีภักดี มีสิทธิ์เข้าร่วม
12 เด็กหญิงนิชานันท์ เจียสารัมย์ แพร ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนารานุบาล มีสิทธิ์เข้าร่วม
13 เด็กชายจิรายุ มัธยมจันทร์ ธันวา ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน มีสิทธิ์เข้าร่วม
14 เด็กชายนราวิชญ์ พุฒเกิด ทิว ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน มีสิทธิ์เข้าร่วม
15 เด็กหญิงกนกกรณ์ บุตรดี แนตตี้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม มีสิทธิ์เข้าร่วม
16 เด็กหญิงชนิษา ชลกระโทก กริ้ง ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม มีสิทธิ์เข้าร่วม
17 เด็กหญิงชลธิชา หนุนดี แพ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม มีสิทธิ์เข้าร่วม
18 เด็กหญิงวรนาถ แผนคู้ แป้ง ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม มีสิทธิ์เข้าร่วม
19 เด็กหญิงศิริรัตน์ เจียมเจริญ ต้นหลิว ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม มีสิทธิ์เข้าร่วม
20 เด็กชายสรชัช ธนยุตางกูร เชน ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประภัสสรวิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
21 เด็กชายณัฐธพงษ์ พิเชฐจินดากุล พู ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
22 เด็กชายภัทรกร มุ่งไพบูลย์ พริกไทย ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
23 เด็กหญิงจุรีรัตน์ ยาวิชัย ริต้า ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมารีย์วิทย์บ่อวิน มีสิทธิ์เข้าร่วม
24 เด็กหญิงพิมพ์นิภา อินทนิล มินนี่ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ มีสิทธิ์เข้าร่วม
25 เด็กชายฐนกร ลามพัด เพลง ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมารีวิทย์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
26 เด็กชายกันตภณ วงเวียน พีค ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
27 เด็กหญิงกันต์ฤทัย มงคลพัชรวิทย์ ออต้าร์ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
28 เด็กหญิงกัลย์กมล อ่อนอก น้องตะวัน ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
29 เด็กชายจักรภพ ธรรมาธิกุล เข้ม ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
30 เด็กหญิงจิดาภา จัตตานนท์ เอิง ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
31 เด็กหญิงชีฮอน คิม ชีฮอน ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
32 เด็กชายณัฏฐนันท์ กังวิวรรธน์ SEA ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
33 เด็กชายธนกร นันทนาวัฒน์ - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
34 เด็กชายธีรภัทร เพ็ชรคาน น้องจิน ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
35 เด็กหญิงนงนภัส บัวแดง แฟม ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
36 เด็กหญิงนภัสสรณ์ เหลืองกมลจินดา อาย ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
37 เด็กหญิงนันท์นภัส กังวิวรรธน์ SANDY ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
38 เด็กหญิงนันท์นรี มงคลพัชรวิทย์ ไอซ์จัง ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
39 เด็กหญิงนันธนันท์ วงษ์วินิจสร โมเน่ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
40 เด็กชายบุญญภัทร นันทนาวัฒน์ - ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
41 เด็กหญิงบุญยวีร์ กิติวนารัตน์ แอฟ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
42 เด็กหญิงพิชามญชุ์ สงวนดี ขิม ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
43 เด็กหญิงพิณพร สังข์แก้ว น้องพิณ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
44 เด็กหญิงมัญชุสา เอี้ยงกุญชร นาโน ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
45 เด็กหญิงวชิราภรณ์ แต้พานิช น้องดรีม ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
46 เด็กชายสรเดช ซุ่นไล้ เพชร ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
47 เด็กหญิงอาภารัศมิ์ สาโรชสกุลพันธ์ อัยยา ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
48 เด็กชายนรวิชญ์ สุ่นตระกูล ปราชญ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
49 เด็กหญิงทอฝัน หมื่นศรีภูมิ น้องดรีม ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
50 เด็กชายอธิวีร์ พรทวีโภคทรัพย์ แอลวี่ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
51 เด็กชายเอกรัฐ หมื่นศรีภูมิ น้องโด๊ด ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
52 เด็กชายธชายุทธ ทิพย์ภาพันธ์ เท็น เท็น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแสนสุขศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
53 เด็กชายธนกฤต สลับสี เน็ต ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแสนสุขศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
54 เด็กชายกรณ์พงศ์ พิเชฐจินดากุล พี ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
55 เด็กชายชุติพนธ์ พลาบดีวัฒน น้องจิง ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
56 เด็กชายฐปนนท์ เป็นธรรม กล้อง ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
57 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ สิงห์ทอง ตาตาร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
58 เด็กหญิงนันท์นภัส พิริยะปราณี แนนนี่ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
59 เด็กชายพัทธเดชน์ นนตะพันธ์พิพัฒน์ พัตเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
60 เด็กชายธนากร มณีวรรณ เกล้า ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
61 เด็กชายนัทธพงศ์ เหมือนประสาน ฟิล์ม ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
62 เด็กชายภาคินทร์ วงค์จำนง โต๋ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
63 เด็กหญิงณิชากานต์ แสงอรุณ จาว ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
64 เด็กหญิงวนัชนันท์ เพ่งพินิจ ใบบัว ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
65 เด็กหญิงณัฐชนก พุทธศัย บลู ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
หนูน้อยนักประดิษฐ์ (18 พ.ย. 61 เวลา 08:30 น. ถึง 18 พ.ย. 61 เวลา 16:30 น.)
1 เด็กหญิงด.ช ชัญญาณุช มณีพร น้องแตงกวา ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
2 เด็กชายพงศ์วิทย์ ไชยสวัสดิโชติ อู่ช้าง ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก มีสิทธิ์เข้าร่วม
3 เด็กหญิงกานต์กนิษฐ์ ศรีหะวรรณ์ กานต์ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
4 เด็กหญิงปัณฑาวีย์ ศรีหะวรรณ์ ปัณ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
5 เด็กชาย ณัฏฐชัย อุดม โบกี้ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดาราสมุทร มีสิทธิ์เข้าร่วม
6 เด็กชายกฤตเมธ เดชสังข์ จีโอ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดาราสมุทร มีสิทธิ์เข้าร่วม
7 เด็กชายกันตินันท์ เกษมสุข น้องปลื้ม ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดาราสมุทร มีสิทธิ์เข้าร่วม
8 เด็กหญิงณัฐภัทรา เจียมศิริ คะนิ้ง ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดาราสมุทร มีสิทธิ์เข้าร่วม
9 เด็กหญิงนภัสนันท์ ไชยโย พลอย ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดาราสมุทร มีสิทธิ์เข้าร่วม
10 เด็กชายนัทนิกร แจ้งตระกูล โอชิ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดาราสมุทร มีสิทธิ์เข้าร่วม
11 เด็กหญิงปนิตา ฐานโพธิ์ อัน ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดาราสมุทร มีสิทธิ์เข้าร่วม
12 เด็กหญิงมนัญชยา เกษมสุข น้องปาย ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดาราสมุทร มีสิทธิ์เข้าร่วม
13 เด็กหญิงกฤติมุข เสรีมานะกิจ น้องอิม ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตันตรารักษ์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
14 เด็กหญิงดลญาดา อินทศร ใบข้าว ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตันตรารักษ์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
15 เด็กชายจักรพงศ์ เสมอสุข เบิร์ด ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม มีสิทธิ์เข้าร่วม
16 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ตันติวัฒน์ เตรส ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประภามนตรี 3 มีสิทธิ์เข้าร่วม
17 เด็กชายเจตนิพิฐ เอกจิรตระกูล ไตรตั๊น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
18 เด็กหญิงณชญาดา พงษ์ชมพร ยีนยีน ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
19 เด็กชายธนดล แสงสุวรรณ พอตเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
20 เด็กชายธีรภัทร พรมวงศ์ โอม ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
21 เด็กชายพงศ์ปณต สุดชาญชัยกุล ตีตี้ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
22 เด็กชายพัทธดนย์ อุดอ้าย พีค ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
23 เด็กหญิงพีรญา ธาราสมบัติ ใบบัว ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
24 เด็กหญิงภคพร แสงจิต น้องแบม ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
25 เด็กหญิงวราลี นพศรี แก้มใส ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
26 เด็กชายวีรภัทร ดีชัยยะ บอส ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
27 เด็กชายกรวิชญ์ วิเชียรมานะรักษ์ ก้านกล้วย ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ มีสิทธิ์เข้าร่วม
28 เด็กชายชัยรัตน์ สิริพุทธวณิชย์ แชมป์ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ มีสิทธิ์เข้าร่วม
29 เด็กหญิงศิริสา โกสิต น้ำหวาน ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ มีสิทธิ์เข้าร่วม
30 เด็กชายสิรดนัย มะลิหอม กันต์ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมารีวิทย์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
31 เด็กชายวรเกียรติ แก้วพรหม โต๊ส ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง มีสิทธิ์เข้าร่วม
32 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สังข์ทอง พีค ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
33 เด็กหญิงกัญญาภัค สังข์ทอง แพท ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
34 เด็กหญิงกันตา ส่งศรีมณีกุล พราวด์ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
35 เด็กหญิงขวัญบุญญา ศรีสุข อิง ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
36 เด็กชายคุณานนท์ ประทุม นินจา ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
37 เด็กชายเจษฎา คล่องกำไร โช ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
38 เด็กหญิงชนัญชิตา บัวบาน น้องget ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
39 เด็กหญิงญาดา วรรณาชัยสิทธิ์ สาลี่ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
40 เด็กชายณัทกฤช ชูผลสิริกุล น้องธัญ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
41 เด็กหญิงดุษิตา บุญจันทร์ดา เอม ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
42 เด็กชายธภัทร พิตติรวิภาส โอบ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
43 เด็กชายปกป้อง แก้วขาว ปกป้อง ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
44 เด็กชายปรมรรค์ แก้วขาว เปรม ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
45 เด็กชายปัณณทัต ทะตัน อาร์ม ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
46 เด็กชายปัณณพัฒน์ ตระกูลสุจริตโชค พิว ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
47 เด็กหญิงปุญญิสา เกตุสกุล อิง ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
48 เด็กหญิงพัชรกันย์ อ่ำช้าง ใบเฟิร์น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
49 เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ชัยวร มันตรา ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
50 เด็กหญิงภทรภร พูลภิญโญ นิ้ง ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
51 เด็กชายภูรินทร์ วัชระพิสิทธินนท์ โชกุน ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
52 เด็กชายภูริวัฒน์ ทองสุวรรณ ภูริ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
53 เด็กชายวชิรวิทย์ เลขะวิพัฒน์ เฟียสต้า ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
54 เด็กหญิงวรินทร์รตา พงศ์เรืองรอง หนูดี ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
55 เด็กหญิงศศิ วงศ์ชัย ลูกตาล ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
56 เด็กหญิงศุภิสรา เตชะมา ลูกอินทร์ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
57 เด็กชายสิปปวิชญ์ เขื่อนเพชร ปุญ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
58 เด็กหญิงสิริกร ชินสาร ต้นน้ำ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
59 เด็กหญิงสุพิชญา ฐิติวรารักษ์ นะโม ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
60 เด็กชายอากร เพ็งสุข จุ๊บ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
61 เด็กหญิงกัญกนิษฐ์ น้อยถนอม ซีนิธ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ มีสิทธิ์เข้าร่วม
62 เด็กชายพันธุ์ธัช สโรบล นโม ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ มีสิทธิ์เข้าร่วม
63 เด็กหญิงอนงค์ภัทร์ วรรณุวาศ ใบไผ่ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ มีสิทธิ์เข้าร่วม
64 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ขจรโชคชัย สายน้ำ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
65 เด็กหญิงชญาภา เฮียงฮะ แบมแบม ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
66 เด็กหญิงชนัญชิดา เฉิดวิจิตร หมิง ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
67 เด็กชายชวกร หลู เจเจ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
68 เด็กชายณัฐชนน จาง จ๊อบ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
69 เด็กชายตรีวัชร ตรีบำเพ็ญ ซานป๋อ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
70 เด็กหญิงธัญญ์นภัส ธนิพัฒน์อภิสุข เกรส ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
71 เด็กชายพิสิฏฐ์พล บุญเกิด - ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
72 เด็กชายอัครวัฒน์ สุขสวัสดิ์ชน - ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
73 เด็กหญิงนันท์มนัส โยธะพันธ์ เก่ง ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
74 เด็กหญิงปารดา วัชระชาญชัย ป่าน ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
75 เด็กหญิงกรณิกา กิมเล่งจิว จิว ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
76 เด็กชายก้องภพ มงคลทรัพย์มณี ไปร์ท ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
77 เด็กหญิงณัชชา พนาวุฒิคุณ จ๊ะจ๋า ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
78 เด็กชายณัฐพัชร์ ฉัตรเงิน ไอติม ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
79 เด็กชายณัฐวัฒน์ ปิยเกตุวงศ์ แซม ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
80 เด็กหญิงนภัทร วชิรเดชเสถียร แพท ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
81 เด็กหญิงนภัสวรรณ วงสุดาวรรณ ป่าน ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
82 เด็กหญิงนันท์นภัส กุลอนันต์โชค ปุ้มปุ้ย ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
83 เด็กหญิงปฑิตา ต้นพรหม แบมบู ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
84 เด็กชายปิติภัทร ทิพย์อักษร ภัทร ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
85 เด็กหญิงพัชชาพลอย เนื่องจำนงค์ เอิง ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
86 เด็กหญิงภัททราพร หาสอน แพนเค้ก ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
87 เด็กหญิงมัทรียาพร ใจเย็น น้องเวิร์น ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
88 เด็กหญิงเมธปิยา กาญจนคลอด ดรีม ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
89 เด็กหญิงวรณัน สรรเพชุดา อุ๋ม ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
90 เด็กชายวีรวิชญ์ เกษร ต้นว่าน ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
91 เด็กชายสิปปวิชญ์ พลเกษตร เคียว ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
92 เด็กหญิงสิปาง สาครรัตน์ น้ำอุ่น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
93 เด็กชายสิริณัฎฐ์ โสมเจริญ ณัฎ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
94 เด็กหญิงสิรินทร์ อินทร์จันทร์ ข้าวปั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
95 เด็กหญิงสุชานันท์ สุวรรณมณี ใบข้าว ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
96 เด็กชายสุรพัศ กิมเล่งจิว จีน ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
97 เด็กหญิงหฤทชญา ปะมะโต เอย ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
98 เด็กหญิงอัญชิษฐา สุขทั้งวงษ์ บลิซ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
99 เด็กชายเอื้ออังกูร เสนาดี เช ยอน ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
100 เด็กชายณัฏฐพล ศรีจันทร์แจ้ง เคน ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม