ลำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น โรงเรียน สถานะ
สีสันแห่งวิทยาศาสตร์ (20 ต.ค. 61 เวลา 08:00 น. ถึง 20 ต.ค. 61 เวลา 16:30 น.)
1 เด็กหญิงกันธิชา ปั้นสง่า น้ำขิง ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
2 เด็กหญิงกานต์กนิษฐ์ ศรีหะวรรณ์ กานต์ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
3 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ เทพยุหะ ข้าวฟ่าง ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
4 เด็กหญิงจิณณะ สามไชย ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
5 เด็กหญิงณปภัช ประสานเกษม ปาย ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
6 เด็กหญิงปัณฑาวีย์ ศรีหะวรรณ์ ปัณ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
7 เด็กหญิงพิมพ์ดาว ฉัตรชัยชน พิมพ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
8 เด็กหญิงมนัสจกร ทองสุข มะต๋าว ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
9 เด็กหญิงมารีน อูเอโนะ มารีน ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
10 เด็กหญิงโมโมโกะ ซาฮาร่า โมโมโกะ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
11 เด็กหญิงวัลลภา นารี วิว ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
12 เด็กหญิงศริยาภา รัตนวงค์ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
13 เด็กหญิงกัญญาภัทร ทองสุข แบม ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีสิทธิ์เข้าร่วม
14 เด็กชายปิโยรส ลิ้มสวัสดิ์ เปรม ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีสิทธิ์เข้าร่วม
15 เด็กชายณัฏฐชัย อุดม โบกี้ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดาราสมุทร มีสิทธิ์เข้าร่วม
16 เด็กหญิงปนิตา ฐานโพธิ์ อัน อัน ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดาราสมุทร มีสิทธิ์เข้าร่วม
17 เด็กหญิงลภัสกร อรรถนาถ เพียงพอ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดาราสมุทร มีสิทธิ์เข้าร่วม
18 เด็กหญิงกฤติมุข เสรีมานะกิจ อิม ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตันตรารักษ์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
19 เด็กหญิงกุลภัทรา สมยารัตน์ นนนี่ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตันตรารักษ์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
20 เด็กหญิงดลญาดา อินทศร ใบข้าว ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตันตรารักษ์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
21 เด็กชายธนพัฒน์ คำแก้ว การ์ฟิวส์ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านชากพุดซา มีสิทธิ์เข้าร่วม
22 เด็กชายวุฒิชัย ลาคำผุย ฟีฟ่า ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านชากพุดซา มีสิทธิ์เข้าร่วม
23 เด็กหญิงอริสา แสนเมืองชิน กาเหว่า ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านชากพุดซา มีสิทธิ์เข้าร่วม
24 เด็กชายพัสกร ตันเทียน โปรเจ็ก ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก มีสิทธิ์เข้าร่วม
25 เด็กชายภาวัต ศรีท่าดินแดง บอส ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก มีสิทธิ์เข้าร่วม
26 เด็กหญิงกัญญานรัตน์ เพ็ชรจั่น เฟิร์น ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านไร่จันดี มีสิทธิ์เข้าร่วม
27 เด็กหญิงกิตติญาณีย์ เสาะแสวง แบม ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านไร่จันดี มีสิทธิ์เข้าร่วม
28 เด็กหญิงชนิษา ชนกระโทก กิ๊ง ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม มีสิทธิ์เข้าร่วม
29 เด็กหญิงศิริรัตน์ เจียมเจริญ ต้นหลิว ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม มีสิทธิ์เข้าร่วม
30 เด็กหญิงณัฐชา มานะพันธ์ ไอนา ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชาสรรค์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
31 เด็กหญิงอชิตะ สมจิตร์ ไดน่า ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชาสรรค์) มีสิทธิ์เข้าร่วม
32 เด็กหญิงจารวี กัลยาณสุโข มะตูม ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
33 เด็กชายธนดล แสงสุวรรณ พอตเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
34 เด็กหญิงภคพร แสงจิต แบม ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
35 เด็กหญิงกัญญาณัฐ อัมภานนท์ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช มีสิทธิ์เข้าร่วม
36 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ปักธงชัย ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช มีสิทธิ์เข้าร่วม
37 เด็กชายธนวินท์ วรรัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช มีสิทธิ์เข้าร่วม
38 เด็กชายธนากร เจริญศักดิ์ ปลื้ม ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช มีสิทธิ์เข้าร่วม
39 เด็กชายธนากร แซ่เตียว กร ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช มีสิทธิ์เข้าร่วม
40 เด็กชายธีรพงศ์ ศรียาแหย่ง ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช มีสิทธิ์เข้าร่วม
41 เด็กชายนพอนันต์ สิรัตน์จิตต์ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช มีสิทธิ์เข้าร่วม
42 เด็กชายปิยะวัฒน์ สังขวระ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช มีสิทธิ์เข้าร่วม
43 เด็กหญิงวรัญญา บัวใหญ่ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช มีสิทธิ์เข้าร่วม
44 เด็กชายศรศักดิ์ เพลงพาด ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช มีสิทธิ์เข้าร่วม
45 เด็กหญิงศลาฆนันท์ เฉยศิริ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช มีสิทธิ์เข้าร่วม
46 เด็กชายอัครพงษ์ พงค์แก้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช มีสิทธิ์เข้าร่วม
47 เด็กหญิงไอยรา บุญกอง ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช มีสิทธิ์เข้าร่วม
48 เด็กหญิงกัลย์สุดา ฉิมพลี เมลย์ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขาฉลาก มีสิทธิ์เข้าร่วม
49 เด็กหญิงไพลิน ผลประดง นิด ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขาฉลาก มีสิทธิ์เข้าร่วม
50 เด็กชายสิรีธร เพชรพลอย แพรเล็ก ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขาฉลาก มีสิทธิ์เข้าร่วม
51 เด็กหญิงศิรประภา สิมลา แพรวา ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดดงยาง (ดงยางราษฎร์บำรุง) มีสิทธิ์เข้าร่วม
52 เด็กชายสรธร เทียมฤทธิ์ คนดี ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดดงยาง (ดงยางราษฎร์บำรุง) มีสิทธิ์เข้าร่วม
53 เด็กหญิงโชติกา พรหมทอง เฟื่อง ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบางเป้ง มีสิทธิ์เข้าร่วม
54 เด็กหญิงสุวิดา เกวิโก มด ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบางเป้ง มีสิทธิ์เข้าร่วม
55 เด็กหญิงชนิดาภา ธนเกษมรุ่งเรือง โบนัส ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสถาพรพิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
56 เด็กหญิงมาริสา อุปนันท์ แบม ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสถาพรพิทยา มีสิทธิ์เข้าร่วม
57 เด็กชายแดเนียล แอนเดอร์สัน แดเนียล ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
58 เด็กหญิงนันท์นภัส บุญคุ้ม จ๊ะจ๋า ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
59 เด็กหญิงวรินทร์รตา พงศ์เรืองรอง หนูดี ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
60 เด็กชายธรายุทธ ทิพย์ภาพันธ์ เท็นเท็น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแสนสุขศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
61 เด็กชายก้องภพ มงคลทรัพย์มณี ไปร์ท ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
62 เด็กหญิงกัญญาภัค เหมือนนุช โฮมมี่ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
63 เด็กชายชุติพนธ์ พลาบดีวัฒน จิง ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
64 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ สิงห์ทอง ตาตาร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
65 เด็กชายธนโชติ ไสยาสน์ โฟโต้ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
66 เด็กหญิงธวัลรัตน์ อุดมธนกุลชัย กัสจัง ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
67 เด็กหญิงธัญวรรณ วุฒิสารวรากรณ์ นาโน ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
68 เด็กชายธันวา รุจาคม น้ำอิง ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
69 เด็กหญิงนภัทร วชิรเดชเสถียร แพท ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
70 เด็กหญิงนภัสวรรณ วงสุดา ป่าน ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
71 เด็กชายปภาวิน วาสนาส่งชูสกุล วิน ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
72 เด็กชายปราณต์ รุจาคม น้ำอู ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
73 เด็กชายปิติภัทร ทิพย์อักษร ภัทร ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
74 เด็กหญิงภัทราพร หาสอน แพนเค้ก ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
75 เด็กหญิงวรรณกานต์ จิตต์ภิรมย์ การ์ตูน ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
76 เด็กชายวีรวิชญ์ เกษร ต้นว่าน ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
77 เด็กชายสิริณัฏฐ์ โสมเจริญ ณัฏ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
78 เด็กหญิงสุชานันท์ สุวรรณมณี ใบข้าว ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
79 เด็กหญิงหฤทชญา อรุณเรือง เนย ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
80 เด็กชายพิศณุพงศ์ ภูเดช แพ็กซ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง มีสิทธิ์เข้าร่วม
81 เด็กชายรณกร โยธาฤทธิ์ ยูโด ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง มีสิทธิ์เข้าร่วม
82 เด็กชายภควพจน์ อิโตะ ฮิโระ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลพังงา มีสิทธิ์เข้าร่วม
83 เด็กชายจักริณทร์ สีชัย ปลื้ม ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
สีสันแห่งวิทยาศาสตร์ (21 ต.ค. 61 เวลา 08:00 น. ถึง 21 ต.ค. 61 เวลา 16:30 น.)
1 เด็กชายกฤตเมธ เดชสังข์ จีโอ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดาราสมุทร มีสิทธิ์เข้าร่วม
2 เด็กหญิงณัฐภัทรา เจียมศิริ คะนิ้ง ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดาราสมุทร มีสิทธิ์เข้าร่วม
3 เด็กชายภวัต เหลือผล เคนโด้ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา มีสิทธิ์เข้าร่วม
4 เด็กหญิงธัญณัฐ สวรรยาวัฒน์ ตันหยง ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนานาชาติ มูลตรีภักดี มีสิทธิ์เข้าร่วม
5 เด็กหญิงศศิภา เจริญวงศ์ อ๋อม ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
6 เด็กชายเจตนิพิฐ เอกจิรตระกูล ไตรตั๊น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
7 เด็กชายฐิติวัชร์ ธรรมนิยมกุล หมิง หมิง ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
8 เด็กชายณัฐธพงษ์ พิเชฐจินดากุล น้องพู ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
9 เด็กชายวีรภัทร ดีชัยยะ บอส ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
10 เด็กหญิงจุรีรัตน์ ยาวิชัย ริต้า ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมารีย์วิทย์บ่อวิน มีสิทธิ์เข้าร่วม
11 เด็กหญิงแพรวา แซ่ฉั่ว เเพร ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) มีสิทธิ์เข้าร่วม
12 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุราเกตุ เตย ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น มีสิทธิ์เข้าร่วม
13 เด็กหญิงศศิวิมล ประไพพิษ ฟ้า ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น มีสิทธิ์เข้าร่วม
14 เด็กหญิงกนกวรรณ เมฆสุวรรณ นุ่น ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดแหลมแค มีสิทธิ์เข้าร่วม
15 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สังข์ทอง พีค ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
16 เด็กหญิงกัญญาภัค สังข์ทอง แพท ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
17 เด็กหญิงกันต์ฤทัย มงคลพัชรวิทย์ ออต้าร์ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
18 เด็กหญิงกิตติมา พีรชัยเดโช โบนัส ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
19 เด็กชายคุณานนท์ ประทุม นินจา ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
20 เด็กหญิงจิดาภา จัตตานนท์ เอิง ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
21 เด็กหญิงชนันธร ตรีพรเจริญ ต้นเงิน ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
22 เด็กหญิงชีฮอน คิม ชีฮอน ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
23 เด็กหญิงณธภร กังวาลกิตติโชค อัลมอน ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
24 เด็กชายณัฏฐ์เอก ตรีพรเจริญ ณัฏฐ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
25 เด็กชายณัทกฤช ชูผลสิริกุล น้องธัญ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
26 เด็กหญิงดุษิตา บุญจันทร์ดา เอม ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
27 เด็กชายธมกร เปล่งปลั่ง ภีม ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
28 เด็กชายนราธิป สังข์นวม ซัน ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
29 เด็กชายนวปฎล ศิริพรม อะตอม ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
30 เด็กหญิงนันท์นรี มงคลพัชรวิทย์ ไอซ์จัง ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
31 เด็กชายปุญญพัฒน์ จั่นพุฒ ปอนด์ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
32 เด็กหญิงพรรณรัตน์ พานทอง การ์ตูน ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
33 เด็กชายพลาธิป จำปานิล ทะเล ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
34 เด็กหญิงพัชรกันย์ อ่ำช้าง ใบเฟิร์น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
35 เด็กหญิงพิขามญธุ์ คารวะพิทยากุล ใบหม่อน ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
36 เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ชัยวร มินตรา ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
37 เด็กชายพุทธ นุกูลอุดมพานิชย์ พุทธ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
38 เด็กหญิงภิรัญญา เอี่ยมเจริญศักดิ์ แก้ม ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
39 เด็กชายภูริวัฒน์ ทองสุวรรณ ภูริ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
40 เด็กหญิงลักษมิกร ศรีสว่าง เนตรดาว ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
41 เด็กชายวุฒิภัทร แผ้วพลสง โปรตอน ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
42 เด็กหญิงศศิ วงศ์ชัย ลูกตาล ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
43 เด็กหญิงศุภิสรา เตชะมา ลูกอินทร์ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
44 เด็กหญิงสรชา จั่นพุฒ แพร ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
45 เด็กหญิงสิริกร ชินสาร ต้นน้ำ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
46 เด็กหญิงสุชาวลี ชูลักษณ์ โบอัน ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
47 เด็กชายอากร เพ็งสุข จุ๊บ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เข้าร่วม
48 เด็กหญิงกุลปรียา โรจนศิริพงษ์ น้องอิ่ม ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ มีสิทธิ์เข้าร่วม
49 เด็กหญิงทิพย์ธาราลักษณ์ สิริสุข หนอน ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
50 เด็กหญิงปวีนุช ลิต้าร์ มาร์ช ลิต้าร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา มีสิทธิ์เข้าร่วม
51 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ขจรโชคชัย สายน้ำ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
52 เด็กหญิงนันท์มนัส โยธะพันธ์ เก่ง ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
53 เด็กชายกษม ใช้คล่องกิจ เซน ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
54 เด็กหญิงกุลณิชา ขจรพิสิฐศักดิ์ อิงโกะ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
55 เด็กหญิงเขมจิรา อัครโกมลกูร แอมป์ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
56 เด็กชายจิตติพัฒน์ บุญเพ็ง โอห์ม ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
57 เด็กหญิงชนิดาภา ใจเย็น ชมพู่ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
58 เด็กหญิงชมพูนุท โรจนศิริพงษ์ ใบบัว ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
59 เด็กหญิงณฐมน อัครโกมลกูร เดียร์ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
60 เด็กหญิงณัชชา พนาวุฒิคุณ จ๊ะจ๋า ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
61 เด็กหญิงณัฐณิชา โออภิรัตน์ อาย ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
62 เด็กชายณัฐวัฒน์ ปิยเกตุวงศ์ แซม ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
63 เด็กหญิงบุญญาดา สุขาภิรมย์ มินนี่ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
64 เด็กหญิงบุณยวีร์ สนิทกูบ Minnie ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
65 เด็กหญิงปณิตา จิตรีเชาว์ โซดา ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
66 เด็กหญิงปัณรสี ต๊ะวงค์ ฟ้า ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
67 เด็กชายพัทธเดชน์ นนตะพันธ์พิพัฒน์ พัตเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
68 เด็กหญิงภิรญา กำแพงเศรษฐ เจมี ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
69 เด็กชายภูวกร รุ่งศิริธนะกร น้องนนท์ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
70 เด็กหญิงมัทรียาพร ใจเย็น เวิร์น ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
71 เด็กชายยศวริศ อินตา น้ำใจ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
72 เด็กหญิงวรณัน สรรเพชุดา น้องอุ๋ม ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
73 เด็กชายวีรภัทร เพ็ชรสุภา พัตเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
74 เด็กหญิงสวิตตา สุทธิพงษ์ แก้ม ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
75 เด็กหญิงสิรินทร์ อินทร์จันทร์ ข้าวปั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
76 เด็กชายพนธกร บุญคง ศีล ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
77 เด็กหญิงวนัชนันท์ เพ่งพินิจ ใบบัว ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
78 เด็กชายชลเทพ เทียนรุ่งรัศมี ต้นน้ำ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี มีสิทธิ์เข้าร่วม
79 เด็กหญิงณัฐชนก พุทธศัย บลู ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ มีสิทธิ์เข้าร่วม
80 เด็กชายธนกร เพ็ญโฉม ไอซ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ มีสิทธิ์เข้าร่วม