1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์
3 ดร.อนันต์ อธิพรชัย กรรมการ
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค กรรมการ
5 ดร.สมชาติ แม่นปืน กรรมการ
6 ดร.แวววลี โชคแสวงการ กรรมการ
7 ดร.อนุตตรา อุดมประเสริฐ กรรมการ
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล กรรมการ
9 นางสาวเกศวลี อุดมเวช กรรมการ
10 นางสาวปาลิตา เอี่ยมหมดจด กรรมการ
11 ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว กรรมการ
12 นางสาวธารารัตน์ โนจิตร กรรมการ
13 นางสาวนันทิกานต์ มงคลนรกิจ กรรมการ
14 นายรัฐกาล จันทรศร กรรมการ (ผู้ประสานงาน)