E-mail: science@buu.ac.th | Call: : +66 3810 3051 | Country : Thailand  

โครงการช้างเผือก '63 และทุนบูรพาเพื่อแผ่นดิน

รายละเอียดโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

 1. กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาในโรงเรียนในเขต 9 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว และ สมุทรปราการ (ทางคณะฯ จะประกาศชื่อโรงเรียนในลำดับต่อไป)
 2. ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต
 3. ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต
 4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 5. มีผลการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่ต่ำกว่า 2.50
 6. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียรมีวินัย และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
 7. ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 8. เป็นผู้ยินดีเข้าอบรมในโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ช้างเผือกที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี จัดขึ้น
 9. ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี ในกรณีเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 10. ผู้เข้าศึกษาในสาขาวิชาจุลชีววิทยา จะต้องไม่เป็นผู้มีตาบอดสี และ/หรือลักษณะพิการ ทางร่างกาย/จิตใจ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 11. มีความประสงค์สมัครเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในสาขาวิชาดังนี้ (เลือกได้ 5 อันดับ จาก 11 สาขาวิชา)

   

  สาขาวิชา จำนวน (คน)
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 50
  สาขาวิชาเคมี 50
  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 50
  สาขาวิชาชีวเคมี 50
  สาขาวิชาชีววิทยา 50
  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 50
  สาขาวิชาฟิสิกส์ 50
  สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 50
  สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 50
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 50
  สาขาวิชาสถิติ 50

ในการพิจารณาต้องประกอบด้วยเอกสารแสดงข้อมูลครบตามองค์ประกอบทั้ง 5 ข้อ ดังนี้

ผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ร้อยละ ๑๐
ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๑๘ หน่วยกิต ร้อยละ ๒๐
ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๑๐ หน่วยกิต ร้อยละ ๒๐
ผลการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ร้อยละ ๑๐
ผลการประเมินเจตคติในโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ช้างเผือก ร้อยละ ๔๐
 1. โรงเรียนเครือข่ายในโครงการฯ คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ และมีศักยภาพตามเกณฑ์โรงเรียนกำหนด
 2. โรงเรียนกรอกข้อมูลนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกของโรงเรียนเพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ และเลือกสาขาวิชา ๕ อันดับ เรียงลำดับจากความสนใจเข้าศึกษาจากมากไปน้อยของนักเรียนแต่ละคน ในระบบสารสนเทศของคณะวิทยาศาสตร์ (จะแจ้งรายละเอียดในวันประชุม) ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 3. นักเรียนเข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ช้างเผือก จำนวน ๑ วัน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (กำหนดการจะแจ้งในภายหลัง)
 4. คณะวิทยาศาสตร์ประกาศผลผู้ผ่านการเข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์และการเลือกสาขาวิชา ภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 5. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าทำการสมัครเข้าศึกษา TCAS รอบที่ ๑ ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในโครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ในโครงการนี้ จะได้รับสิทธิหลังจากนิสิตลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนนั้นสมบูรณ์ ดังต่อไปนี้

 1. รับทุนอุดหนุนการศึกษา“ทุนบูรพาเพื่อแผ่นดิน” ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท ในปีการศึกษาแรก
 2. รับทุนอุดหนุนการศึกษา“ทุนบูรพาเพื่อแผ่นดิน” ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท ในปีการศึกษาที่ 2 นิสิตต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม ในภาคเรียนที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า 2.50
 3. รับทุนอุดหนุนการศึกษา“ทุนบูรพาเพื่อแผ่นดิน” ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท ในปีการศึกษาที่ ๓ และ ๔ นิสิตต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม ในภาคเรียนที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า 2.75
 4. รับทุนอุดหนุนการศึกษาเพิ่มเติม“ทุนบูรพาเพื่อแผ่นดิน” จำนวน ๑ ครั้ง ๕๐,๐๐๐ บาท ในกรณี นิสิตไปศึกษาต่อระยะสั้น ณ ต่างประเทศ อย่างน้อย ๑ ภาคเรียน ก่อนจบการศึกษา
 5. รับทุนอุดหนุนการศึกษาเพิ่มเติม“ทุนบูรพาเพื่อแผ่นดิน” จำนวน ๑ ครั้ง ๑๐,๐๐๐ บาท สำหรับนักเรียนผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ เทียบได้ในระดับ B2 ขึ้นไปของ CEFR ที่คณะวิทยาศาสตร์กำหนด
 6. รับทุนส่งเสริมการศึกษาอื่นๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา

2014 All Rights Reserved | by: www.binarytheme.com