E-mail: science@buu.ac.th | Call: : +66 3810 3051 | Country : Thailand  

รางวัลที่นิสิตได้รับ

ลำดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
นิสิตดีเด่น งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา มอบโดย มหาวิทยาลัยบูรพา
1 นางสาวรุ่งระวี กล้ากสิกรณ์ ชีวเคมี
2 นายพัสกร อนันต์กฤตภาส คณิตศาสตร์
3 นายรัฐพงษ์ ยอดสีมา สถิติ
4 นายอรรถสิทธิ์ สุวรรณมณี คณิตศาสตร์
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 มอบโดย มูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
5 MR.MAN KOTA วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
6 นางสาวธนิษฐา เรืองทองเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
7 นางสาวมาลีวัลย์ กวางแก้ว คณิตศาสตร์
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต มอบโดย มูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
8 นางสาวกิติมา สิริวิบูลย์โกวิท เคมี
9 นางสาวกุหลาบทิพย์ โพธิ์ทอง วาริชศาสตร์
10 นางสาวณัชชา แดงประเสริฐ จุลชีววิทยา
11 นางสาวณัฐชา นาคใจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
12 นางสาวภิรญา ฉัฐธนาธร จุลชีววิทยา
13 นางสาวมาลีวัลย์ กวางแก้ว คณิตศาสตร์
14 นางสาววิภาวี เต็มนุช ฟิสิกส์
15 นางสาวศรุตา จงงาม คณิตศาสตร์
16 นางสาวศิรินทิพย์ เพชรโรจน์ ชีววิทยา
17 นางสาวศุภนิดา ว่องกิตติกูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
18 นางสาวสุชาดา บุตราวงษ์ ฟิสิกส์
19 นางสาวสุภัทรชา เผยอำนาจ สถิติ
20 นางสาวสุภัสสรา กิตติพิทยากุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
21 นางสาวสโรชา เอี่ยมสำอางค์ ชีววิทยา
22 นางสาวหนึ่งฤทัย คำแดง ชีวเคมี
23 นางสาวอรณิชา ไข่เกษ เคมี
24 นางสาวอัญยิกา รัตนธรินทร์ ชีววิทยา
25 นางสาวอัมพร เขียนสูงเนิน ชีวเคมี
26 นายภุชงค์ วงษ์คำพระ คณิตศาสตร์
27 นายรัฐพงษ์ ยอดสีมา สถิติ
28 นายสุรวัฒน์ จันทร์สุวรรณ เทคโนโลยีชีวภาพ
29 นายเอกพันธุ์ จิรัฐิติกุล เคมี
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มอบโดย มูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
30  นางสาวนันท์นริญ พิสิฐรัชต์ ฟิสิกส์ศึกษา ป.โทพิเศษ (แผน ก)
31  นางสาวประภาพร อุทวราพงศ์ ชีววิทยาศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)
32  นางสาวพจนา พจนวิชัยกุล สถิติ - ป.โท (แผน ก.)
33  นางสาวพรสุดา กองคำ คณิตศาสตร์ - ป.โท (แผน ก.)
34  นางสาวภัฐชญา สิทธิสร สถิติ - ป.โท (แผน ก.)
35  นางสาวมณฑนี โพธิ์แสง วิทยาศาสตร์ชีวภาพ - ป.โท (แผน ก.)
36  นางสาวสุพรรณิการ์ บุญจำเนียร วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ - ป.โท (แผน ก.)
37  นางสาวอนุสรา พลบจู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร - ป.โท (แผน ก.)
38  นางสาวอรอุมา เปลี่ยนศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร - ป.โท (แผน ก.)
39  นางสาวอาทิตยา คำแก้ว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - ป.โท (แผน ก.)
40  นางสาวเฉลิมขวัญ จันดี เคมีศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)
41  นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง ชีววิทยาศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)
42  นางสาวเพชรลดา โฆษิตานนท์ ชีวเคมี - ป.โท แผน ก
43  นายชัยมงคล อาจโยธา ฟิสิกส์ศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)
44  นายณัฐชนน ตาปราบ เคมีศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)
45  นายพลากร ขวัญสูงเนิน ฟิสิกส์ - ป.โท (แผน ก.)
46  นายวิศวัฒน์ ลี้มงคล คณิตศาสตร์ศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)
47  นายสุรินทร์ ทิพย์กองลาศ วาริชศาสตร์ - ป.โท (แผน ก.)
48 นางนภวรรณ มัณยานนท์ ชีววิทยาศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)
49 นางสาว จันทิมา แตงทอง คณิตศาสตร์ศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)
50 นางสาวกนกภรณ์ เกตุศิริ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร - ป.โทพิเศษ (แผน ข.)
51 นางสาวธิรดา ปิยะนันท์ เคมี - ป.โท (แผน ก.)
52 นางสาวนงลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง เคมีศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)
53 นางสาวนันทพร เหรียญเจริญ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - ป.โท (แผน ก.)
54 นางสาวนิจรดา ย๊ะหมื่น วิทยาศาสตร์ชีวภาพ - ป.โท (แผน ก.)
55 นางสาวนิภาวรรณ กลิ่นหอม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - ป.โท (แผน ก.)
56 นางสาวปฐมาวดี ศิลาลาย เคมี - ป.โท (แผน ก.)
57 นางสาวปาจรีย์ แก้วเจริญ ชีววิทยาศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ข.)
58 นางสาวปิยวรรณ นิลศรี คณิตศาสตร์ศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)
59 นางสาวรัชดา สุขพันธุ์ ฟิสิกส์ศึกษา ป.โทพิเศษ (แผน ก)
60 นางสาวสิรัญญา ถนอมพลกรัง คณิตศาสตร์ - ป.โท (แผน ก.)
61 นายกิตติธัช สุพรรณพันธุ์ จุลชีววิทยา - ป.โท (แผน ก)
62 นายณัฐวัตร ชาติเผือก เคมี - ป.โท (แผน ก.)
63 นายธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม คณิตศาสตร์ - ป.โท (แผน ก.)
64 นายปฏิญญา อ้นขวัญเมือง วาริชศาสตร์ - ป.โท (แผน ก.)
65 นายวราพงษ์ เสนาภักดิ์ เคมี - ป.โท (แผน ก.)
66 นายอารฝัน บากา ชีววิทยาศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)
รางวัลการแข่งขันนักคิดต่อยอด "SMART DAQ" สู่กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต มอบโดย สถนาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
67 นางสาวกรวิกา สุริโย สถิติ
68 นางสาวบุษยพัชร์ งามสง่า ฟิสิกส์
69 นายศุภณัฐ มะเซิง ฟิสิกส์
70 นายสิทธิรัตน์ ราญรอน ฟิสิกส์ประยุกต์
เหรียญทอง มอบโดย “The 30th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2019)
71  นายณัฐชนน ตาปราบ เคมีศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)
72 นางสาวเบญจรัตน์ ทาแสงทอง เคมี - ป.โท (แผน ก.)

2014 All Rights Reserved | by: www.binarytheme.com