E-mail: science@buu.ac.th | Call: : +66 3810 3051 | Country : Thailand  

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

พื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้ (Learning Space)

คณะวิทยาศาสตร์ จัดสรรพื้นที่บริเวณชั้น 1 อาคารสิรินธร เพื่อให้บริการแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เท่านั้น ในการที่เป็นสถานที่สำหรับศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และทบทวนตำราเรียนไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล หรือ แบบกลุ่ม โดยมีระยะเวลาการให้บริการแบ่งออกเป็น 

ช่วง เวลาที่เปิดให้บริการ
ช่วงเวลาเปิดภาคเรียนปกติ วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00 – 19.00 น.
ช่วงเวลาก่อนสอบกลางภาคหรือปลายภาคเรียน 2 สัปดาห์ ทุกวัน เวลา 09.00 - 24.00 น.
ช่วงเวลาสอบกลางภาคหรือปลายภาคเรียน  ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 


เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย

ครอบคลุมทุกพื้นที่ในคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนทั้งจากเครือข่ายภายใน และจากเครือข่ายมือถือชั้นนำ ได้แก่ AIS และ True


กิจกรรมพัฒนานิสิต

คณะวิทยาศาสตร์ ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม จึงได้มีการส่งเสริมให้นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านที่สนใจ 


บัตรประจำตัวนิสิตรูปแบบใหม่

นิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป จะได้ใช้บัตรนิสิตรูปแบบใหม่ ที่สามารถเข้าใช้ห้องสมุด หอพัก ห้องเรียน และจุดบริการอื่น ๆ  ภายในมหาวิทยาลัย  รวมถึงบริการต่างๆ ของทาง ธนาคารกรุงไทย


2014 All Rights Reserved | by: www.binarytheme.com