E-mail: science@buu.ac.th | Call: : +66 3810 3051 | Country : Thailand  

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร - สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

ข้อมูลทั่วไป

“ยึดมั่นจรรยา แกร่งกล้าวิชาการ เชี่ยวชาญสื่อสาร พัฒนางานนวัตกรรม”

Ethics Integrity

Academic Intelligence

Smart communication

Technology from Innovations

E-A-S-T

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร มุ่งมั่นผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ภายใต้กรอบจรรยาวิชาชีพ เพื่อนำไปสรรสร้างนวัตกรรม ถ่ายทอดสู่ชุมชน

และทำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความมั่นคง นำไปสู่ความมั่งคั่ง แบบยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป

รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาหนึ่ง ที่เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของอาหาร เพื่อการแปรรูป/ เปลี่ยนวัตถุดิบอาหารให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งในการแปรรูป ต้องใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีทำให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีปริมาณ มาก รวมทั้งให้มีคุณภาพเป็นไปตามแนวทางของระบบการประกัน คุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร

แนวทางการประกอบอาชีพ

ทำงาน ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ นักเทคโนโลยี การอาหาร โดยทำงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการและเทคนิคที่ใช้ใน กระบวนการแปรรูป การถนอมอาหารและการควบคุมคุณภาพของอาหาร ตลอดจนถึงการพัฒนาและวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ เมื่อเรียนจบสามารถเข้าทำงานได้ในหน่วยงานต่างๆ หน่วยงานของรัฐ เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  สถาบันอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน หน่วยงานเอกชน ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภท โดยอยู่ในฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายผลิตและวางแผน ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ห้างร้าน ที่จำหน่ายอุปกรณ์ สารเคมี วัตถุผสมอาหาร โดยอยู่ ในตำแหน่ง ตัวแทนฝ่ายขาย หรือเจ้าหน้าที่เทคนิค เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ภาควิชา

http://science.buu.ac.th/department/food

 

สื่อสังคมออนไลน์

 

2014 All Rights Reserved | by: www.binarytheme.com