E-mail: science@buu.ac.th | Call: : +66 3810 3051 | Country : Thailand  

เกี่ยวกับคณะ

ประวัติความเป็นมา

คณะวิทยาศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับการจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2498 เริ่มแรกใช้ชื่อ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มี 5 แผนกวิชา ได้แก่ แผนกวิชาคณิตศาสตร์ แผนกวิชาเคมี แผนกวิชาชีววิทยา แผนกวิชาฟิสิกส์ และแผนกวิชาวิทยาศาสตร์ ดำเนินการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้กับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ร่วมกับคณะวิชาการศึกษา (ปัจจุบัน คือ คณะศึกษาศาสตร์) ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีทางการศึกษา เพื่อไปเป็นครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในปี พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน และคณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี 6 ภาควิชา ได้แก่

 1. ภาควิชาคณิตศาสตร์
 2. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
 3. ภาควิชาเคมี
 4. ภาควิชาชีววิทยา
 5. ภาควิชาฟิสิกส์
 6. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 9 ภาควิชา ได้แก่

 1. ภาควิชาคณิตศาสตร์
 2. ภาควิชาเคมี
 3. ภาควิชาจุลชีววิทยา
 4. ภาควิชาชีวเคมี
 5. ภาควิชาชีววิทยา
 6. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 7. ภาควิชาฟิสิกส์
 8. ภาควิชาวาริชศาสตร์
 9. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกลด สารภูษิต

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและยุทธศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง

รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้

ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถา รัตนะ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์

หัวหน้าภาควิชาเคมี

อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง

รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ สูตรอนันต์

หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี

ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์

หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา

ดร.สลิล ชั้นโรจน์

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยศักดิ์ อิสโร

หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

ดร.ประสาร อินทเจริญ

หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ สายอุต

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
2014 All Rights Reserved | by: www.binarytheme.com