E-mail: science@buu.ac.th | Call: : +66 3810 3011 | Country : Thailand  

เกี่ยวกับคณะ

สารคณบดี

ในโอกาสเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ ในนามของคณาจารย์ บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนิสิตใหม่ที่จะเข้าศึกษาในรั้วคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาแห่งนี้ สำหรับนิสิตใหม่ถือเป็นก้าวที่สำคัญครั้งหนึ่งในชีวิต ที่จะได้พบได้รู้จักเพื่อนใหม่ สถานที่ใหม่ การเรียนการสอนที่แตกต่างจากเดิม จะได้เรียนรู้ ฝึกทักษะประสบการณ์ในสิ่งใหม่ๆ ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร มีความรู้สึกตื่นเต้นต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนั้น นิสิตควรรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาของชีวิตในแต่ละวัน ซึ่งควรมีทั้งการเรียน การทำกิจกรรม การมีส่วนร่วมต่างๆ จะทำให้นิสิตใหม่ปรับตัวและประสบความสำเร็จได้อย่างที่มุ่งหมาย ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ครบรอบการก่อตั้งมา ๖๒ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ นี้ คณะได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และมีความพร้อมมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและตามวิสัยทัศน์ของคณะที่ว่า "โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม" โดยหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทุกหลักสูตร ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมีการดำเนินงานตามการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับที่ดีมาก ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการวิจัย ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคของโลกไร้พรมแดนในปัจจุบัน ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของประเทศ และในท้ายสุดนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงอำนวยพรให้นิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ทุกคน ตั้งใจเล่าเรียน มีความคิดดี ประพฤติ ปฏิบัติดีมีจริยธรรม และประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและสามารถนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาสังคม และประเทศชาติให้ยั่งยืนสืบไป

ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา

ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา

รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ

รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา

ผศ.ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร
2014 All Rights Reserved | by: www.binarytheme.com